Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace k zápisu do 1. ročníku šk.r. 2021/22

Informace k zápisu do 1. ročníku šk.r. 2021/22

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace vycházíme z předpokladu, že zápis proběhne dálkovou formou. Pokud by se situace změnila a bylo možné bezpečně zorganizovat klasický “prezenční” zápis, budeme o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.

Zápis se týká všech dětí narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015, dále všech dětí, kterým byl v r. 2020 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2016), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče “pětiletých” školáků: Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2016 do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

Termín podání žádostí včetně příloh: 1.4. – 9.4.2021
Vzhledem k tomu, že většina zapisovaných dětí bude z naší mateřské školy, kde jsme totožnost zákonných zástupců ověřovali již v minulosti při zápisu do MŠ, nebo již mají sourozence v ZŠ (totožnost zákonných zástupců jsme již také v minulosti ověřili) a máme z obcí v našem školském obvodu k dispozici seznamy dětí, nebudeme vyžadovat osobní účast  zákonných zástupců. Pouze v případě důvodných pochybností o totožnosti dítěte nebo jeho zákonného zástupce budeme ověření totožnosti individuálně řešit.

Postup:
1) z webu školy si stáhněte následující 4 dokumenty:
Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
Souhlas s poskytováním poradenských služeb a Žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb
Informace, svolení a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem
Souhlas se zpracováním osobních údajů

2) přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

3) Vyplněné a podepsané dokumenty můžete podat následujícími způsoby:
− do datové schránky školy (datová schránka školy je 234jdw7),
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (pozor – prosté e-maily bez elektronického podpisu není možné letos používat),
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
– vhozením do poštovní schránky školy
− osobním podáním ve škole

Vzhledem k tomu, že většina rodičů nemá zřízenou datovou schránku a nemá ani elektronický podpis, bude nejčastější formou podání pravděpodobně vhození do schránky na škole nebo odeslání poštou. V těchto případech tedy budete podávat celkem 5 dokumentů (čtyři podle bodu ad1 plus kopie rodného listu dítěte). Prosím o uvedení e-mailové adresy alespoň 1 ze zákonných zástupců.

4) Na emailovou adresu, kterou uvedete, zašleme číslo přidělené k podané žádosti

5) V termínu od 12.4. do 19.4.2021 obdržíte e-mailem rozhodnutí o přijetí dítěte, na webu školy a na vstupu do školy bude zveřejněn výsledek zápisu podle přidělených čísel. Fyzické převzetí papírové podoby rozhodnutí o přijetí proběhne následně dle aktuální epidemiologické situace.

Žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky:
Pokud jste již žádost o odklad nepodali, postupujte následovně

1) Stáhněte si následující dokument
žádost o odklad povinné školní docházky
K žádosti přiložte (případně oskenuje) také doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře (nutné jsou oba tyto dokumenty).

2) Vyplněnou a podepsanou žádost můžete podat následujícími způsoby:
− do datové schránky školy (datová schránka školy je 234jdw7),
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (pozor – prosté e-maily bez elektronického podpisu není možné letos používat),
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
– vhozením do poštovní schránky školy
− osobním podáním ve škole

Vzhledem k tomu, že většina rodičů nemá zřízenou datovou schránku a nemá ani elektronický podpis, bude nejčastější formou podání pravděpodobně vhození do schránky na škole nebo odeslání poštou. Prosím uvedené e-mailové adresy alespoň 1 ze zákonných zástupců.

3) Fyzické převzetí papírové podoby rozhodnutí o odložení zahájení povinné školní docházky proběhne následně dle aktuální epidemiologické situace.

Upozornění:
O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte – tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny.

Informace k průběhu zápisu

1) kritéria pro přijímání žáků: zde

2) počet žáků, které je možné přijmout: 93

3) popis formální části zápisu:
a) při distanční formě zápis – viz výše
b) při případné prezenční formě zápisu:
zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti; bude ověřena totožnost zákonného zástupce a údaje uvedené v žádosti; na základě podané žádosti bude ihned zahájeno správní řízení a zákonným zástupcům bude na místě po ukončení praktické části zápisu vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Pouze v případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

4) popis praktické částí zápisu:
a) při distanční formě zápis – bez praktické části
b) při případné prezenční formě zápisu:
se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy,tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu; v opačném případě považujeme souhlas za konkludentní.
V případě prezenčního způsobu zápisu může být zákonný zástupce dítěte přítomen u všech součástí zápisu.

Plakát k zápisu do 1. třídy 2021/22

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Bře 09 2021
Expired!

Čas

5:55
Kategorie