Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Novelizace Školního řádu základní školy a Pravidel hodnocení žáků (klasifikačního řádu) základní školy

Novelizace Školního řádu základní školy a Pravidel hodnocení žáků (klasifikačního řádu) základní školy

Od 1.11.2020 vstupuje v platnost nové znění Školního řádu ZŠ a nové znění Pravidel pro hodnocení žáků (klasifikačního řádu) ZŠ. Obě změny souvisí s distanční výukou.

Do školního řádu je nově vložen §5a, který zní:

§5a Organizace vzdělávání distančním způsobem a pravidla průběhu vzdělávání distančním způsobem
1) Škola nebo jednotlivé třídy přechází na distanční vzdělávání na základě rozhodnutí příslušných orgánů (MŠMT, MZ, a jiné), případně na základě rozhodnutí ředitele školy, je-li k takovému rozhodnutí legislativně zmocněn.
2) Jako hlavní komunikační kanály jsou stanoveny webové stránky školy, webová aplikace Bakaláři, konkrétně její komunikační modul Komens a e-mail. Žáci (v případě žáků I. stupně žáci nebo jejich zákonní zástupci; dále jen žáci) jsou povinni pravidelně ve dnech školního vyučování nejméně jednou denně tyto informační kanály sledovat a řídit se pokyny zde uvedenými. Komunikace prostřednictvím uvedených kanálů probíhá zpravidla ve dnech školního vyučování v době 7.00 – 15.30. Nemohou-li žáci ze závažných důvodů komunikovat uvedenými způsoby, oznámí to neprodleně třídnímu učiteli, který s nimi domluví náhradní způsob komunikace a seznámí s ním ostatní vyučující a ředitele školy.
3) Distanční vzdělávání vyučovacích předmětů naukového zaměření probíhá on-line nebo off-line. Realizace vzdělávacího obsahu ve vyučovacích předmětech výchovného zaměření je v případě krátkodobého distančního vzdělávání (zpravidla po dobu nejvýše 4 týdnů) pozastavena, v případě dlouhodobého distančního vzdělávání je v závislosti na pokynech příslušných orgánů vzdělávací obsah redukován nebo je od realizace upuštěno.
4) Výuka je během distančního způsobu vzdělávání organizována následovně:
a) V jednotlivých ročnících I. stupně stanovuje organizaci výuky po dohodě s ředitelem školy a s ostatními vyučujícími v dané třídě třídní učitel; o způsobu organizace výuky informuje žáky a jejich zákonné zástupce. Změny stanovené organizace distančního vzdělávání musí být vždy nejméně 2 dny předem oznámeny žákům a jejich zákonným zástupcům.
b) V ročnících II. stupně stanoví organizaci výuky ředitel školy. O způsobu organizace výuky informuje žáky a jejich zákonné zástupce. Případné změny stanovené v organizaci distančního vzdělávání musí být vždy nejméně 2 dny předem oznámeny žákům a jejich zákonným zástupcům.
5) V případě distančního vzdělávání on-line jsou žáci povinni se tohoto vzdělávání v reálném čase účastnit, v případě distančního vzdělávání off-line jsou žáci povinni plnit pokyny a úkoly učitelů v termínech stanovených učiteli. Tyto termíny musí být přiměřené věku žáků a povaze učiva a žák musí mít dostatečný časový prostor pro jejich splnění.
6) Za absenci žáka ve vzdělávání distančním způsobem se v případě on-line výuky považuje neúčast žáka na této výuce v reálném čase, v případě off-line výuky se za neúčast považuje nesplnění zadaných úkolů nebo nedostatek snahy o jejich splnění.
7) Omlouvání absencí žáků během distančního vzdělávání probíhá telefonicky z čísla zákonných zástupců nebo e-mailem z adresy zákonných zástupců. V případě pochybností o pravosti omluvenky je škola oprávněna požadovat písemnou formu omluvenky. Pro omlouvání platí termíny a lhůty uvedené v §1.
8) Nemůže-li se žák účastnit distančního vzdělávání z prokazatelně materiálních důvodů, může jeho zákonný zástupce požádat školu o zapůjčení potřebného vybavení. Vybavení je zapůjčováno v pořadí došlých žádostí až do vyčerpání počtu kusů zapůjčitelné techniky. V případě současného doručení více žádostí přesahujících disponibilní množství techniky mají přednost žáci tříd s větším rozsahem on-line výuky, případně rozhodne los. Zákonný zástupce je povinen do 2 pracovních dnů zajistit připojení předmětu výpůjčky k internetu a zahájení a průběžnou účast žáka na distančním vzdělávání. Pokud se žák i přes to, že má zapůjčené náležité technické vybavení, nebude bez uvedení jiného vážného důvodu distančního vzdělávání účastnit a zapůjčenou techniku k výuce využívat, je zákonný zástupce povinen ji na výzvu ředitele školy do 2 pracovních dnů vrátit. Další podmínky budou stanoveny ve smlouvě o výpůjčce.
9) Nemůže-li se žák z vážných důvodů dlouhodobě účastnit distančního vzdělávání ani s vypůjčenou technikou nebo nebylo-li možné mu techniku zapůjčit, stanoví příslušní vyučující s ohledem na možnosti žáka a jeho zákonných zástupců jiné formy účasti žáka na distančním vzdělávání. Zákonní zástupci a žáci jsou však povinni poskytnout škole nezbytnou součinnost.
10) Úpravy pravidel pro hodnocení žáků během distančního způsobu vzdělávání jsou uvedeny v klasifikačním řádu ZŠ Krouna.

 

Do klasifikačního řádu je nově vložen bod 13, který zní:

13. Hodnocení v průběhu vzdělávání distančním způsobem
13.1 Při hodnocení žáka a získávání podkladů pro hodnocení žáka během distančního vzdělávání se vždy přihlíží k věku žáka, jeho možnostem a podmínkám distančního vzdělávání. Hodnocení žáka musí být spravedlivé, objektivní a přiměřené věku žáků, vzdělávacímu obsahu a podmínkám žáka pro vzdělávání.
13.2 V případě krátkodobého vzdělávání distančním způsobem (zpravidla po dobu nejvýše 4 týdnů) jsou žáci hodnoceni převážně formativně s důrazem na motivační složku hodnocení. Sumativní hodnocení je používáno zejména jako motivační nástroj. Užití sumativního hodnocení klasifikačními stupni 3, 4 nebo 5 je možné pouze v odůvodněných případech po konzultaci s ředitelem školy v případě, že žák i přes přiměřené podmínky pro distanční vzdělávání neprojevuje opakovaně nebo trvale snahu, neplní zadané úkoly, apod., a proto jsou jeho výsledky opakovaně neuspokojivé.
13.3 V případě dlouhodobého vzdělávání distančním způsobem (zpravidla po dobu delší než 4 týdny) jsou žáci hodnoceni sumativně i formativně. Množství známek i četnost formativního hodnocení během distančního vzdělávání bude v rozsahu pouze nezbytně nutném pro získání podkladů pro hodnocení za dané učivo v určitém období období. To neplatí v případech kladného motivačního hodnocení žáků.
13.4 V případě distančního vzdělávání v délce převyšující 14 týdnů v daném školním pololetí se ustanovení o minimálních počtech známek nepoužijí.

 

Aktuální znění celého školního řádu je zde.

Aktuální znění celého klasifikačního řádu je zde.

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Říj 29 2020
Expired!

Čas

23:55
Kategorie