Informace k organizaci výuky od 4.1.2021

Informace k organizaci výuky od 4.1.2021

Na základě nařízení vlády se organizace výuky v základních školách od pondělí 4.1.2021 řídí stupněm č. 5 tabulky PES pro školství. To znamená následující:

1) Provoz mateřské školy bude bez omezení

2) Výuka v základní škole:
a) I. a II. třída bude mít normální prezenční výuku ve škole podle běžného rozvrhu v režimu jako před Vánoci, tj. (bez zpěvu a bez sportovních aktivit v hodinách TV)
b) III. až IX. třída bude mít distanční výuku
   – III. až V. třída dle pokynů jednotlivých vyučujících zadávaných na nástěnku na Bakalářích
   – VI. až IX. třída
podle rozvrhů platných pro dálkovou výuku již dříve a podle pokynů na nástěnkách v Bakalářích; níže jsou pro jistotu znovu rozvrhy a odkazy pro on-line výuku jednotlivých tříd

Rozpis druhů hodin pro 6. ročník (odkaz https://meet.google.com/gwt-kusc-rfa )

Rozpis druhů hodin pro 7. ročník  (odkaz https://meet.google.com/uuh-iheq-rnv )

Rozpis druhů hodin pro 8. ročník (odkaz https://meet.google.com/izb-kpqm-mhm )

Rozpis druhů hodin pro 9. ročník  (odkaz https://meet.google.com/prh-vvtm-ney )

V rozvrhu jsou stanoveny hodiny:
1. zelené hodiny, kdy bude výuka probíhat on-line a žák bude povinen se jí on-line účastnit, učitel bude většinu těchto hodin nahrávat a budete si je moci následně prohlédnout i ze záznamu
2. dále modré hodiny, kdy výuka bude podle pokynů učitele probíhat off-line; formu off-line výuky určí učitel – může vám například zadat samostatnou práci přes systém bakaláři (např. pracovní list, výpisky z učebnice, samostatnou práci podle učebnice, atd.), učitel může také i tuto hodinu živě vysílat  a nahrávat ji; žák ji ale nebude muset sledovat v přímém přenosu, bude si ji moci zhlédnout ze záznamu; bude pouze na dobrovolné volbě žáka, zda se jich i tak bude živě účastnit (a nebude pak muset pracovat samostatně), nebo zda zvolí spíše samostatnou formu práce
3. bílé hodiny – realizace učiva předmětů Tv, Vv, Hv, Pc, Rv po dobu dálkové výuky je přerušena; vzdělávací obsah bude realizován po týdnech kombinací prezenční výuky ve škole a dálkové výuky off-line podle pokynů učitele; výjimkou je před Pc v 8. ročníku, kde je obsahové zaměření na informatiku a jeho výuka bude podle bodu 1

Odkaz na úložiště záznamů on-line hodin: Disk Google

Žáci jsou povinni pravidelně sledovat nástěnku systému Bakaláři a včas plnit zadané úkoly!

Omlouvání neúčasti na dálkové výuce
a) on-line výuka (tj. živé vysílání výuky přes internet), účast žáků bude povinná, neúčast (nepřipojení se) bude muset být omluveno jako běžná nepřítomnost žáka ve škole
b) off-line výuka (tj. sledování výuky ze záznamu, plnění zadaných úkolů, tvorba prac, listů, atd.), za účast na této formě výuky bude považováno splnění zadaných úkolů nebo alespoň zřetelná snaha o jejich plnění. Neúčastí ve výuce naopak bude neplnění úkolů a žádná nebo jen formální snaha. Absence v těchto hodinách bude posuzována po jednotlivých týdnech a v případě neúčasti žáka ve výuce bude muset být opět omluvena. Systematické omlouvání neúčasti s cílem zakrýt a omluvit neplnění povinností bude dle metodiky MŠMT posuzováno jako podpora záškoláctví.

Forma omluvenek: SMS, telefon, e-mail; pro omlouvání platí termíny dané školním řádem.

3) Školní družina
Pro žáky I. a II. třídy, kteří budou mít prezenční výuku, bude v provozu i školní družina, avšak opět odděleně. Žáci I. třídy budou mít družinu v ŠD1, žáci 2. třídy v ŠD2.

4) Školní stravování
Žáci I. a II. třídy budou mít od 4.1.2021 obědy přihlášeny dle svých přihlášek ke stravování; pro ostatní žáky platí, že i během dálkové výuky mají žáci možnost školního stravování, tj. odběru obědů. V případě zájmu o toto školní stravování je potřeba se individuálně přihlásit, a to nejméně 2 dny předem. Obědy budou vydávány od 11.00 do 12.00.

5) Hygienická opatření
Platí ve stejném rozsahu jako před Vánoci – tj. zejména roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Výše uvedené informace jsou platné ke dni 30.12.2020. Vzhledem k častým změnám vládních opatření sledujte prosím pravidelně web školy.

Událost je ukončena.

Datum

Pro 30 2020
Expired!

Čas

7:55
Kategorie