Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Info podle zákona 106/1999

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303, 469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: reditel@zskrouna.czhttps://www.zskrouna.cz

 

1. Název – Základní škola a mateřská škola Krouna


2. Důvod a způsob založení

Základní škola a mateřská škola Krouna byla jako příspěvková organizace založena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a to usnesením zastupitelstva Obce Krouna ze dne 30.9.2002. 

Údaje o svém zřízení:
Zřizovací listina ze dne 30.9.2002, č. usnesení 5/3/02-ZO, datum zřízení 1.1.2003
Zřizovací listina ze dne 17.10.2005, č.j. OÚ/948/05/T, datum účinnosti 1.1.2006
Zřizovací listina ze dne 11.12.2019, č.j. OÚ0001/20, datum účinnosti 1.1.2020

Údaje o zařazení školy do rejstříku škol – Rozhodnutí č.j. 33 623/2005-21 ze dne 7.12.2005.

Základním právním předpisem pro činnost mateřské školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

Hlavním účelem činnosti je:
a) činnost mateřské školy
b) činnost základní školy
c) činnost zařízení školního stravování
d) činnost školní družiny


3. Organizační struktura

Organizační struktura je dána organizačním řádem školy v platném znění.


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa – Základní škola a mateřská škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Základní škola a mateřská škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna

4.3. Úřední hodiny – Pondělí, úterý, středa, pátek  7:00 – 13:30; čtvrtek 7.00 – 15.00

4.4. Telefonní číslo – 469 341 115; 774 402 887

4.5. Číslo faxu – Mateřská škola nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky – www.zskrouna.cz

4.7. Adresa e-podatelny – reditel@zskrouna.cz

4.8. Další elektronické adresy – Datová schránka: 234jdw7 


5. Případné platby lze poukázat

1145367369/0800 Česká spořitelna, a.s.


6. IČ – 70986304


7. DIČ – CZ70986304


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů – Zřizovací listina,  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, 

8.2. Rozpočet – Rozpočty zveřejňujeme v sekci rozpočty


9. Žádosti o informace

Základní škola a mateřská škola Krouna je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o  informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti Základní školy a mateřské školy Krouna, poskytne Základní škola a mateřská škola Krouna žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete Mateřské škole doručit:
– osobně do podatelny nebo poštou (viz bod 4.1),
– za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu mateřské školy (viz bod 4.7),
– do datové schránky mateřské školy (viz bod 4.8).

V žádosti uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v ředitelně Základní školy a mateřské školy Krouna školy v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu Základní školy a mateřské školy Krouna (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu školy (viz bod 4.7), nebo do datové schránky  školy (viz bod 4.8)


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Základní školy a mateřské školy Krouna, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým škola odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

                                                                            § 16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na postup mateřské školy při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

                               § 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. C), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. A) nebo c) postupovat obdobně.

Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 106/1999 Sb.


12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na  školu jsou přístupné v rámci jednotlivých součástí školy v sekci “ke stažení”. Tyto formuláře lze získat také v ředitelně školy v úředních hodinách.


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 24/20016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a žáků nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
Vyhláška č. 15/2005 Sb. o náležitostech výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 317/2005 Sb. o DVPP, akred. komisi a kariérním systému ped. pracovníků

 

14. 2. Vydané právní předpisy – Základní škola a mateřská škola Krouna žádné právní předpisy nevydává.


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací – zde

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv – Základní škola a mateřská škola Krouna nemá žádnou licenční smlouvu.

16.2. Výhradní licence –  Základní škola a mateřská škola Krouna nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1 Výroční zprávy o poskytování informací jsou k dispozici zde.

17.2 Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. :
a) číslo: dosud nebyl podán žádné dotaz
Dotaz: —
Odpověď: —