Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Volební řád školské rady

Znění platné do 17.9.2020 je zde.

Volební řád Školské rady při ZŠ Krouna (platné znění)

Rada Obce Krouna vydává, podle ustan. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volební řád školské rady při základní škole  zřízené Obcí Krouna.

Čl. 1

Složení školské rady

(1)    Školská rada se zřizuje při základních školách podle ustan. § 167 a násl. školského zákona.

(2)    Obec Krouna (dále jen „zřizovatel“)  jmenuje jednu třetinu členů školské rady.

(3)    Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků  (dále jen „oprávněné osoby“). Oprávněné osoby tvoří jednu skupinu voličů.

(4)    Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen „pedagogové“). Pedagogové tvoří druhou skupinu voličů.

Čl. 2

Počet členů školské rady

Školská rada má tři členy. 

Čl. 3

Příprava voleb

(1)    Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může pro tento účel ustanovit přípravný výbor (dále jen „volební orgán“). Volební orgán má nejméně 3 členy, kteří jsou jmenováni ředitelem. Ředitel jmenuje rovněž jeho předsedu. Členem nemůže být kandidát na člena školské rady.

(2)    Volební orgán zajišťuje:

– přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady,

– hlasovací lístky pro volby členů školské rady,

– vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny oprávněné voliče a to pro obě skupiny voličů zvlášť,

– zaznamenává výsledky voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole,

– o průběhu voleb pořizuje zápis.

(3)    Volební orgán vyrozumí vhodným způsobem oprávněné osoby i pedagogické pracovníky (dále jen „obě skupiny voličů“) o zřízení školské rady, o jejích úkolech a poslání a dále je

– vyzve k podání návrhů kandidátů na členy školské rady a současně jim sdělí způsob podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů,

– oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času,

– oznámí datum a místo zveřejnění seznamů kandidátů.

(4)    Volební orgán zajistí hlasovací lístky zvlášť pro obě skupiny voličů.

(5)    Volební orgán vypracuje seznam voličů, v němž eviduje oprávněné osoby a seznam voličů, v němž eviduje pedagogy, pro účel přehledu o účasti na hlasování.

(6)    Volební orgán vyhlásí termín voleb, který se může shodovat s termínem konání třídních schůzek. Tento termín musí být stejný pro obě skupiny voličů.

(7)    Volební orgán zveřejní listinu kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě.

Čl. 4

Volba členů školské rady

(1)    Členy školské rady se volí tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volební urna musí být zapečetěná a opatřená razítkem školy a podpisem ředitele nebo předsedy volebního orgánu.

(2)    Hlasovací lístek musí obsahovat zejména údaj o tom, že se sjedná o volby do školské rady při základní škole (uvést jméno ZŠ), údaj o místu a datu konání voleb, označení příslušné skupiny voličů, pro kterou je hlasovací lístek určena  dále jména a příjmení kandidátů. Před každým jménem musí být čtvereček pro označení voleného kandidáta. Hlasovací lístek musí být opatřen razítkem příslušné školy. Hlasovací lístek vydává volební orgán voliči po ověření jeho totožnosti v místě, kde se volby konají.

(3)    Na hlasovacím lístku může být označen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen (tj. 1/3 počtu členů školské rady v každé skupině voličů.) Je-li označen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

(4)    Po ukončení voleb volební orgán zjistí výsledky voleb, sestaví pořadí zvolených členů školské rady, a to zvlášť za obě skupiny voličů.

(5)    Kandidáti, kteří získali největší počet hlasů, jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losuje volební orgán.

(6)    Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje členy školské rady za tuto skupinu voličů ředitel školy.

(7)    Ostatní kandidáti se stávají náhradníky podle pořadí počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu člena školské rady. Skončením mandátu člena školské rady se členem školské rady automaticky stává náhradních s největším počtem hlasů.

(8)    Nejsou-li zvolení náhradníci, provede volební orgán doplňovací volby dle tohoto volebního řádu.

(9)    Volební orgán pořizuje o průběhu voleb zápis, který předá do 7 dnů od skončení voleb zřizovateli školy.

(10)    Zápis o provedení a výsledcích voleb musí obsahovat zejména:

– místo a datum konání voleb,

– počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů zvlášť za obě skupiny voličů,

– jména a příjmení kandidátů na členy školské rady s uvedením počtu získaných platných hlasů v pořadí od největšího počtu hlasů, a to zvlášť za obě skupiny voličů,

– další skutečnosti významné pro průběh voleb,

– podpisy všech členů volebního orgánu a podpis ředitele školy.

Čl. 5

Ustavení školské rady

(1)    První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů ode dne skončení voleb. V případě, že se volby konají v měsících červnu, červenci nebo srpnu, svolá ředitel školy první zasedání školské rady nejpozději do konce měsíce září. Každé další zasedání svolává předseda školské rady. Na prvním zasedání si školská rada zvolí předsedu školské rady a stanoví  jednací řád školské rady.

(2)    Funkční období člena školské rady je 3 roky a začíná běžet dnem voleb.

(3)    Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

(4)    Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením (tj. dnem oznámení odstoupení člena školské rady řediteli školy) a úmrtím člena.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

(1)    Školskou radu zřídila Obec Krouna svým usnesením č. 2/17/05 ze dne 23.5.2005.

(2)    Tento volební řád byl schválen Radou Obce Krouna dne 18.9.2020 usnesením č. 38/3/20 a tímto dnem nabývá tento Volební řád účinnosti.

(3)    Ruší se platnost volební řádu vydaného dne 23.5.2005.

 

V Krouně dne 18.9.2020

Ing. Leoš Chlupáč, místostarosta                                                  Mgr. Petr Schmied, starosta

 

Volební řád Školské rady při ZŠ Krouna (platný do 17.9.2020)

Rada Obce Krouna vydává, podle ustan. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volební řád školské rady při základní škole  zřízené Obcí Krouna.

Čl. 1

Složení školské rady

(1)    Školská rada se zřizuje při základních školách podle ustan. § 167 a násl. školského zákona.

(2)    Obec Krouna (dále jen „zřizovatel“)  jmenuje jednu třetinu členů školské rady.

(3)    Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků  (dále jen „oprávněné osoby“). Oprávněné osoby tvoří jednu skupinu voličů.

(4)    Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen „pedagogové“). Pedagogové tvoří druhou skupinu voličů.

Čl. 2

Počet členů školské rady

Školská rada má tři členy. 

Čl. 3

Příprava voleb

(1)    Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může pro tento účel ustanovit přípravný výbor (dále jen „volební orgán“). Volební orgán má nejméně 3 členy, kteří jsou jmenováni ředitelem. Ředitel jmenuje rovněž jeho předsedu. Členem nemůže být kandidát na člena školské rady.

(2)    Volební orgán zajišťuje:

– přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady,

– hlasovací lístky pro volby členů školské rady,

– vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny oprávněné voliče a to pro obě skupiny voličů zvlášť,

– zaznamenává výsledky voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole,

– o průběhu voleb pořizuje zápis.

(3)    Volební orgán vyrozumí vhodným způsobem oprávněné osoby i pedagogické pracovníky (dále jen „obě skupiny voličů“) o zřízení školské rady, o jejích úkolech a poslání a dále je

– vyzve k podání návrhů kandidátů na členy školské rady a současně jim sdělí způsob podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů,

– oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času,

– oznámí datum a místo zveřejnění seznamů kandidátů.

(4)    Volební orgán zajistí hlasovací lístky zvlášť pro obě skupiny voličů.

(5)    Volební orgán vypracuje seznam voličů, v němž eviduje oprávněné osoby a seznam voličů, v němž eviduje pedagogy, pro účel přehledu o účasti na hlasování.

(6)    Volební orgán vyhlásí termín voleb, který se může shodovat s termínem konání třídních schůzek. Tento termín musí být stejný pro obě skupiny voličů.

(7)    Volební orgán zveřejní listinu kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě.

Čl. 4

Volba členů školské rady

(1)    Členy školské rady se volí tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volební urna musí být zapečetěná a opatřená razítkem školy a podpisem ředitele nebo předsedy volebního orgánu.

(2)    Hlasovací lístek musí obsahovat zejména údaj o tom, že se sjedná o volby do školské rady při základní škole (uvést jméno ZŠ), údaj o místu a datu konání voleb, označení příslušné skupiny voličů, pro kterou je hlasovací lístek určena  dále jméno, příjmení, věk, povolání-zaměstnání kandidátů. Před každým jménem musí být čtvereček pro označení voleného kandidáta. Hlasovací lístek musí být opatřen razítkem příslušné školy. Hlasovací lístek vydává volební orgán voliči po ověření jeho totožnosti v místě, kde se volby konají.

(3)    Na hlasovacím lístku může být označen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen (tj. 1/3 počtu členů školské rady v každé skupině voličů.) Je-li označen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

(4)    Po ukončení voleb volební orgán zjistí výsledky voleb, sestaví pořadí zvolených členů školské rady, a to zvlášť za obě skupiny voličů.

(5)    Kandidáti, kteří získali největší počet hlasů, jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losuje volební orgán.

(6)    Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje členy školské rady za tuto skupinu voličů ředitel školy.

(7)    Ostatní kandidáti se stávají náhradníky podle pořadí počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu člena školské rady. Skončením mandátu člena školské rady se členem školské rady automaticky stává náhradních s největším počtem hlasů.

(8)    Nejsou-li zvolení náhradníci, provede volební orgán doplňovací volby dle tohoto volebního řádu.

(9)    Volební orgán pořizuje o průběhu voleb zápis, který předá do 7 dnů od skončení voleb zřizovateli školy.

(10)    Zápis o provedení a výsledcích voleb musí obsahovat zejména:

– místo a datum konání voleb,

– počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů zvlášť za obě skupiny voličů,

– jména a příjmení kandidátů na členy školské rady s uvedením počtu získaných platných hlasů v pořadí od největšího počtu hlasů, a to zvlášť za obě skupiny voličů,

– další skutečnosti významné pro průběh voleb,

– podpisy všech členů volebního orgánu a podpis ředitele školy.

Čl. 5

Ustavení školské rady

(1)    První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů ode dne skončení voleb. V případě, že se volby konají v měsících červnu, červenci nebo srpnu, svolá ředitel školy první zasedání školské rady nejpozději do konce měsíce září. Každé další zasedání svolává předseda školské rady. Na prvním zasedání si školská rada zvolí předsedu školské rady a stanoví  jednací řád školské rady.

(2)    Funkční období člena školské rady je 3 roky a začíná běžet dnem voleb.

(3)    Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

(4)    Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením (tj. dnem oznámení odstoupení člena školské rady řediteli školy) a úmrtím člena.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

(1)    Školskou radu zřídila Obec Krouna svým usnesením č. 2/17/05 ze dne 23.5.2005.

(2)    Tento volební řád byl schválen zastupitelstvem Obce Krouna dne 23.5.2005 a tímto dnem nabývá tento Volební řád účinnosti.

 

V Krouně dne 23.5.2005