Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Jednací řád školské rady

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Krouna (dále jen školská rada) se v souladu s ustanovením § 167 odst 7 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) schválila dne 19.12.2011 tento svůj jednací řád.

Čl. I.

Školská rada se schází ke svým schůzkám dle potřeby, nejméně 2x ročně.

Čl. II.

Jednání školské rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen školské rady nejpozději 7 dní před dnem jednání. V případě, že školská rada přizve k jednání i ředitele školy, platí tato lhůta i pro jeho pozvání.

Čl III.

Návrh programu jednání školské rady mohou předkládat její členové. Program jednání schvaluje školská rada nadpoloviční většinou vždy v úvodu svého jednání.

Čl IV.

Základní body jednání školské rady jsou:

schválení programu jednání

projednání plnění úkolů

projednání jednotlivých bodů dle schváleného programu jednání

diskuze

schválení zápisu

Čl. V.

Školská rada rozhoduje hlasováním. Školská rada může rozhodovat, jsou-li přítomni nejméně dva její členové. K přijetí souhlasu je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Průběh jednání se zapisuje do zápisu o jednání školské rady včetně jmenovitého hlasování členů školské rady.

Čl. VI.

O jednání školské rady se vyhotovuje zápis. Zápis se během jednání provádí průběžně a v jeho pořizování se jednotliví členové školské rady pravidelně střídají podle abecedy dle příjmení, nedohodnou-li se jinak. V zápise se uvádí:

den a místo jednání

schválený program jednání

výsledky projednání plnění úkolů

průběh a výsledky projednávání a případně i hlasování v jednotlivých bodech programu včetně jmenovitého hlasování členů školské rady

další skutečnosti, které se dle nadpoloviční většiny členů školské rady mají stát součástí zápisu

úkoly

Zápis podepisují všichni členové školské rady.

Čl. VII.

Změny nebo doplňky tohoto jednacího řádu nebo vydání nového jednacího řádu podléhá schválení školskou radou.

Čl. VIII.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2012