Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

 

 

Účinnost  ode dne: 1.9.2017

 

1 Práva a povinností žáků (účastníků činnosti školní družiny) a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družině

Účastníci činnosti školní družiny (dále jen účastníci) mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby v souladu s platnou legislativou,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmene a) mají také zákonní zástupci účastníků.

 

Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem nebo dalšími vnitřními předpisy školy nebo školní družiny,

d) chovat se zdvořile ke všem zaměstnancům školy,

e) jednat přátelsky se svými spolužáky a kamarády, dávat dobrý příklad ostatním; nedopustit (aktivně mu zabránit nebo jej oznámit ped. pracovníkovi školy) šikanování, krádeže, vandalismus a podobné jevy ve svém okolí; nemanipulovat s majetkem, pomůckami nebo finančními prostředky jiné osoby (účastníka nebo jiné osoby) bez jejího souhlasu.

 

Zákonní zástupci účastníků jsou povinni

a) zajistit, aby účastník docházel do školní družiny řádně,

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka,

c) informovat školu a školní družinu o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání (např. o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka, atd.)

d) sdělit vychovatelce školní družiny rozsah docházky a způsob a čas odchodu účastníka ze školní družiny; jsou též povinni písemně omlouvat nepřítomnost účastníka ve školní družině a písemně udávat odchylky a změny v údajích uvedených výše.

e) dbát na to, aby účastník do školní družiny přicházel vhodně oblečen a vybaven pracovními pomůckami stanovenými pedagogem volného času (dále jen vychovatelkou).

 

2 Provoz a vnitřní režim školní družiny

 1. ŠD se naplňuje do počtu 60 účastníků organizovaných do 2 oddělení, každé oddělení školní družiny se naplňuje do počtu 30 účastníků, o zařazení rozhoduje na návrh vychovatelky ředitel školy.
 2. Činností školní družiny se mohou účastnit i účastníci, kteří nejsou zapsáni k pravidelné docházce, a to za podmínek stanovených směrnicí ředitele školy k dohledu nad dojíždějícími žáky nezapsanými do školní družiny.
 3. Do družiny nastupují zapsaní účastníci ihned po skončení řádného vyučování, případně ihned po obědě bez zbytečných prodlev. V případě aktivit po vyučování (kroužky, doučování, atd.) jsou účastníci povinni tyto skutečnosti nahlásit vychovatelce nejpozději v době, kdy by měli do družiny nastoupit.
 4. V době účasti ve školní družině nesmí účastníci bez svolení opustit třídu, případně prostor, ve kterém se družina s vychovatelkou nachází.
 5. Vychovatelka školní družiny se při své práci řídí platnými předpisy a náplní práce, zejména zajišťuje pestrost činností s respektováním ped. zásad, dbá na estetické prostředí školní družiny a přidělených prostor (šatna školní družiny, nástěnka školní družiny, atd.), dbá na rozvíjení pohybových schopností, smyslového vnímaní, jemné motoriky ruky, pracuje s cílem upevnit a dále rozvíjet ve vyučování získané poznatky a vědomosti, atd.
 6. Účastníci opouští školní družinu v pravidelných časech písemně udaných zákonnými zástupci účastníka. Odchod vždy oznamují vychovatelce. Při odchodu ze školní družiny přebírají účastníky zákonní zástupci uvedení v přehledu výchovně vzdělávací práce a v přihlášce do školní družiny, pokud zák. zástupci neuvedli jinak. Mimo pravidelné časy nebo s jinou osobou mohou účastníci odejít pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců. V případě pochybností má vychovatelka právo účastníka v jiný než pravidelný čas neuvolnit, případně žádat po jiné osobě prokázání totožnosti vhodným dokladem. Na změny ohlášené telefonem, SMS, vzkázáním a jiným neprůkazným způsobem nebude brán zřetel.
 7. Provoz 1. odd. školní družiny je v době školního vyučování od 11.05 hod. do 15.15 hod., 2. oddělení  v době školního vyučování od 12.00 hod. do 15.30 hod. Ve zvláštních případech (např. první a poslední den šk. r.) je provoz ŠD v rozsahu stanoveném ředitelem školy. Změny provozu školní družiny škola oznamuje nejméně 3 dny předem na svých internetových stránkách. Vychovatelka se naobědvá před začátkem provozní doby školní družiny (mimo případu, kdy drží dohled ve školní jídelně a naobědvat se může při něm). V případě dohledu ve školní jídelně si vychovatelka zorganizuje činnost tak, aby i během dohledu měla všechny účastníky přítomné ve školní družině pod přímým dohledem.
 8. Přechod žáků do družiny po vyučování zajišťují a za žáky odpovídají učitelé odvádějící žáky do šaten a na oběd, přechod žáků do družiny po obědě zajišťuje a za žáky odpovídá příslušný dohled v jídelně. Škola nezajišťuje dohled nad účastníky při odchodu účastníka ze školní družiny před koncem provozní doby s výjimkou prostoru šaten, pokud je v nich podle rozpisu dohled držen.
 9. Neodejdou-li účastníci dříve, končí jejich pobyt ve školní družině koncem prov. doby školní družiny. Vychovatelka zajistí jejich řádný a bezpečný odchod ze školy. Pokud si zák. zástupci účastníka ze školní družiny nevyzvednou a písemně změnu neohlásí, v případě pochybností o bezpečné cestě účastníka domů či na základě vyhodnocení okamžité rizikové situace rozhodne vychovatelka s přihlédnutím k věku a povaze účastníka o vhodném postupu (např. telef. kontaktuje zák. zástupce, doprovodí účastníka domů, rozhodne o jeho samostatné cestě domů, apod.).  Škola v tomto případě může po zák. zástupcích požadovat úhradu nákladů s tím spojených.

 

3 Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Za bezpečnost účastníků ve školní družině odpovídá od příchodu až do odchodu účastníka vychovatelka. Časy příchodů a odchodů účastníků se zaznamenávají v docházkovém sešitě.
 2. Při činnostech školní družiny realizovaných mimo prostory školní družiny a vnitřní prostory školy, je maximální počet účastníků připadajících na vychovatelku 25. Při vyšším počtu účastníků určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dalšího pedagogického pracovníka nebo jiného poučeného zaměstnance školy.  
 3. V dalších oblastech se na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i zaměstnanců ve školní družině vztahuje §9 školního řádu ZŠ.
 4. Ochranu účastníků před sociálně nežádoucími jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí zajišťují v rámci svých povinností, svého funkčního postavení a své náplně práce všichni zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou, s plánem prevence sociálně nežádoucích jevů a s plánem práce výchovného poradce školy.
 5. Účastníkům, zaměstnanců, zákonným zástupcům a všem dalším osobám je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školní družiny, v prostorách školy, v areálu školy a při akcích pořádaných školní družinou nebo školou.
 6. Projevy rasismu, šikanování a xenofobie jsou nepřípustné. Nemohou-li účastníci proti těmto projevům sami aktivně zasáhnout, jsou povinni o nich neprodleně informovat jakéhokoliv ped. pracovníka školy.

 

4 Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 1. Speciální vzdělávací potřeby žáků ŠD řeší s maximální vstřícností a s ohledem na konkrétní potřebu žáka. Na podmínkách vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ŠD spolupracuje s přihlédnutím k jejich potřebám s výchovným poradcem, školským poradenským zařízením, speciálním pedagogem, třídním učitelem, zákonnými zástupci a vedením školy.
 2. Dle stupně a charakteru speciálních vzděl. potřeb žáků jsou žáci začleňovány do volnočasových aktivit a jsou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na mají speciální vzdělávací potřeby žáků. V případě nutnosti ŠD naváže spolupráci s odbornými pracovišti.
 3. Pro rozvoj talentovaných žáků ŠD nabízí další doplňkové aktivity v oblasti zájmu žáků a sleduje je zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje.

 

5 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků

 1. V prostorách školní družiny a příslušenství ke školní družině (šatna, sociální zařízení, atd.) jsou účastníci povinni chovat se ukázněně, nepoškozovat stěny, lavice ani ostatní zařízení a vybavení. Účastníci jsou povinni svědomitě pečovat o zapůjčené hračky a učební pomůcky, udržovat své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a v pořádku, chránit majetek před poškozením. Opravu majetku školy úmyslně poškozeného účastníkem zajistí škola na náklady zákonného zástupce účastníka, který škodu způsobil. Zákonný zástupce účastníka, který škodu způsobil, může po dohodě s ředitelem školy majetek školy úmyslně poškozený účastníkem na vlastní náklady opravit. Nalezené předměty účastníci odevzdávají v ředitelně.
 2. Školní družina ani škola nepřebírají záruky za cenné předměty a peněžní částky uložené v šatně školní družiny. Účastníci si je berou do školní družiny. Případnou ztrátu nebo poškození ohlásí účastník neprodleně vychovatelce školní družiny nebo jinému zaměstnanci školy. Na pozdější ohlášení škola nebere zřetel.
 3. V dalších oblastech se postupuje podle příslušných ustanovení školního řádu ZŠ.

 

6 Společná ustanovení

 1. Pobyt účastníků ve školní družině, neuvádí-li vnitřní řád školní družiny jinak, se řídí školním řádem školy.
 2. V případě závažného zaviněného porušení povinností účastníky zájmového vzdělávání nebo jejich zákonnými zástupci může ředitel školy rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze zájmového vzdělávání. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyloučí ředitel školy žáka ze zájmového vzdělávání vždy. Za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem 561/2004 Sb. se považují i hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům. O vyloučení rozhoduje na základě návrhu vychovatelky ředitel školy. Není-li v rozhodnutí uvedeno jinak, je vyloučení platné od dne následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí.
 3. Účast účastníka na zájmovém vzdělávání ve školní družině je zpoplatněna úplatou na zájmové vzdělávání. Bližší podrobnosti jsou určeny prováděcí směrnicí vydanou ředitele školy.

 

 

                                                                 Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy