Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Školní řád

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: zs_krouna@xaz.cz, 
https://www.zskrouna.cz

 

Školní řád – Základní škola
Platnost ode dne: 20.10. 2020 
Účinnost ode dne: 1.11.2020

(školní řád platný do 31.10.2020 zde)
(školní řád platný do 31.8.2016 zde)
(školní řád platný do 31.8.2015 zde)
(školní řád platný do 31.8.2011 zde)
(školní řád platný do 31.8.2010 zde)

 

§1 Docházka žáků do školy
1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností, které ředitel školy vyhlásí za povinné. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.
2. Nemůže–li se žák účastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou pro překážku předem známou, požádají jeho zák. zástupci (dále rodiče) o jeho uvolnění včetně uvedení důvodu nepřítomnosti. Rodiče jsou povinni oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději druhý den jeho absence a dále jsou povinni doložit škole1 příčinu nepřítomnosti do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Po ukončení nepřítomnosti je žák povinen omluvit svou nepřítomnost třídnímu učiteli, a to písemnou omluvenkou obvykle na omluvném listu v žákovské knížce formou lékařského potvrzení, úředního dokladu (svatba, pohřeb).
V odůvodněných případech lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem. V případě pozdějšího oznámení nebo nedoloží-li zákonný zástupce žáka škole včas příčinu nepřítomnosti, bude absence považována za neomluvenou.
3. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní výuky po dobu 5 a více vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zákonného zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň ho upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo jeho zákonný zástupce nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
4. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž žák bydlí, oznámí to jeho rodiče neprodleně škole. Žák následně pokračuje ve školní docházce jen se souhlasem lékaře.
5. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující učitel, na celý den třídní učitel a na delší dobu ředitel školy. Uvolnění se děje na žádost zákonného zástupce žáka. V době vyučování bude žák uvolněn pouze na základě písemné žádosti vlastnoručně podepsané zákonným zástupcem. Pravost žádosti si škola v odůvodněných případech ověří (např. telefonicky).
6. Při odchodu ze školy v době vyučování nebo při odchodu z akce pořádané školou před jejím ukončením oznámí dřívější odchod žák s dostatečným předstihem třídnímu učiteli a také učiteli, který za něj v době odchodu zodpovídá. Odchází-li žák o přestávce, oznámí to třídnímu učiteli a vyučujícímu následující hodiny, v případě nepřítomnosti TU pak řediteli školy nebo jeho zástupci.

§2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
1. Zákonný zástupce žáka má právo:
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a školy jako celku
b) volit a být volen do školské rady
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte nebo školy jako celku
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
2. Kromě povinností vyplývajících z jiných ustanovení tohoto školního řádu jsou zákonní zástupci povinni zúčastnit se na vyzvání ředitele školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a jsou povinni se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.

§3 Práva žáků
1. Žák má právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) volit a být volen do školské rady, je-li zletilý
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání
2. V naléhavých a opodstatněných případech má žák právo použít školní telefon pro navázání kontaktu se svými zákonnými zástupci, případně dalšími členy své rodiny a dále s institucemi poskytujícími žákům výchovnou a poradenskou pomoc (např. Linka bezpečí, Linka důvěry, SVP ARCHA Chrudim, a podobně).

§4 Povinnosti žáků a jejich chování ve škole a při činnostech pořádaných školou a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
1. Žák přichází do školy vhodně a čistě upraven.
2. Pilně se učí a svědomitě plní uložené úkoly. Pracuje poctivě, neopisuje a nenapovídá. Jestliže se nemohl na vyučování náležitě připravit nebo vypracovat domácí úlohu, omluví se učiteli na počátku hodiny. Na pozdější omluvy učitel nemusí brát zřetel.
3. Ve vztahu ke všem zaměstnancům školy dodržuje veškeré obecně platné zásady slušného chování. Slovní, posunkové či fyzické napadení jakéhokoliv zaměstnance školy, nebo jiné osoby oprávněně se nacházející nebo plnící své pracovní úkoly v prostorách nebo v areálu školy nebo na akci pořádané školou bude důvodem pro udělení kázeňského opatření, případně i sníženého stupně hodnocení chování žáka. Za slovní nebo posunkové napadení se považuje jakékoliv vyjádření (přímé či nepřímé) jakoukoliv formou (ústně, písemně, graficky, elektronicky a podobně), kterým je napadena nebo snížena lidská důstojnost osoby, její autorita nebo její jiná práva. Za fyzické napadení se považuje jakýkoliv přímý nebo zprostředkovaný fyzický kontakt (například hozeným předmětem, užitím zařízení nebo prostřednictvím jiné osoby) nebo i náznak tohoto kontaktu, pokud je napadena nebo snížena lidská důstojnost osoby, její autorita nebo omezena jiná její práva. V případě útoku na zaměstnance školy bude výše uvedené jednání důvodem pro udělení kázeňského opatření, a podle stupně závažnosti případně i snížení stupně hodnocení chování žáka nebo v případě žáka, který má splněnu povinnou školní docházku, i k jeho vyloučení, i tehdy, dojde-li k útoku mimo prostory školy, mimo areál školy nebo mimo akci pořádané školou. Při hodnocení závažnosti jednání žáka se přihlíží k jeho věku a morální a volní úrovni.
4. Žák jedná přátelsky se svými spolužáky a kamarády, dává dobrý příklad ostatním. Nedopustí (aktivně mu zabrání nebo jej oznámí ped. pracovníkovi školy) šikanování, krádeže, vandalismus a podobně ve svém okolí. Nepřípustná je manipulace s majetkem, pomůckami nebo finančními prostředky jiné osoby (žáka či dospělé osoby) bez jejího souhlasu. Slovní, posunkové nebo fyzické napadení kteréhokoli jiného žáka školy během vyučování nebo na akci pořádané školou bude důvodem pro udělení kázeňského opatření nebo snížení stupně hodnocení chování žáka. Za slovní anebo posunkové napadení se považuje vyjádření (přímé či nepřímé) jakoukoliv formou (ústně, písemně, graficky, elektronicky a podobně), kterým je napadena nebo snížena lidská důstojnost osoby nebo její jiná práva. Za fyzické napadení se považuje jakýkoliv přímý nebo zprostředkovaný fyzický kontakt (například hozeným předmětem, užitím zařízení nebo prostřednictvím jiné osoby) či náznak tohoto kontaktu, pokud je napadena nebo snížena lidská důstojnost osoby nebo její práva. Při hodnocení závažnosti jednání žáka se přihlíží k jeho věku a morální a volní úrovni.
5. Žák šetrně zachází s učebnicemi, školními potřebami, udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a v pořádku, chrání majetek před poškozením.
6. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Není dovoleno přinášet do školy předměty, které rozptylují pozornost žáků nebo které by mohly ohrozit kázeň a bezpečnost, zejména zbraně, pyrotechniku, ale i jiné nebezpečné nebo nepotřebné předměty a materiál. Není vhodné nosit do školy větší částky peněz a cenné věci (např. šperky). Za tyto věci škola neručí. V případě nutnosti přinést do školy větší fin. obnos (např. na výlet, obědy, lyž. kurz, atd.), žák ráno neprodleně cílovou službu zaplatí. Není-li to možné, chrání bedlivě peníze před ztrátou nebo odcizením. Na hodiny Tv, Pc nebo podle pokynů vyučujících je žákům zakázáno nosit předměty nebo součásti oděvu, které mohou způsobit úraz (řetízky, prstýnky, spony, atd.). Škola nezajišťuje jejich úschovu. Předměty nutné výbavy (např. hodinky) se odkládají na místa dle pokynů vyučujících. Žák je povinen si je ihned po skončení příslušné hodiny odebrat zpět, případně neprodleně ohlásit jejich ztrátu či poškození. Na pozdější ohlášení škola nebere zřetel.
7. Před začátkem vyučování si žák připraví věci potřebné k vyučování. Před hodinami Tv, Pc nebo pro jiné účely se dle pokynů vyučujících převlékne do vhodného oblečení. Ihned po zazvonění zaujme své místo.
8. Při vyučování žák bez dovolení neopouští své místo, ani učebnu, zachovává klid a kázeň, sleduje pozorně vyučování a spolupracuje podle pokynů učitele. Chce-li se na něco zeptat nebo odpovídat, hlásí se zdvižením ruky. Je-li vyvolán, řídí se pokyny učitele.
9. Při vstupu učitele do učebny na začátku vyučovací hodiny pozdraví žáci povstáním.
10. Bližší podrobnosti o pohybu žáků po škole a jejich pobytu ve škole obsahuje směrnice vydaná ředitelem školy.
11. Ve školní družině se žáci chovají podle pokynů vychovatelky (pedagoga volného času). Bez dovolení se nevzdalují ani neodcházejí domů. Nepřítomnost žáka ve školní družině se omlouvá stejným způsobem jako neúčast ve vyučování. Dohled školy nad žákem je zajištěn do doby jeho odchodu ze ŠD (nikoli už během jeho přesunu do šatny a odchodu ze školy). Pobyt žáka ve ŠD podléhá úplatě za školské služby dle platné legislativy. Výši úplaty a způsob jejího výběru stanovuje ředitel školy.
12. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Řídí se pokyny vedoucí školní jídelny, učitelů, vychovatelů a osob, které mají pedagogický dohled nad žáky.
13. Při akcích v prostorách školy pořádaných mimo vyučování platí pokyny jako v době řádného vyučování.
14. Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou, vystupují žáci ukázněně a řídí se pokyny pedagogů nebo jiných pověřených osob. Při hromadném přesunu z místa na místo dodržují dopravní předpisy, pravidla pro přepravu cestujících a dbají o bezpečnost svou i ostatních.
15. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (např. zbraně, zapalovače, zápalky, chemikálie, omamné a návykové látky, alkohol) v době vyučování v areálu a prostorách školy a při akcích pořádaných školou.
16. Nepřípustné jsou projevy rasismu, šikanování a xenofobie. Nemohou-li proti těmto projevům sami aktivně zasáhnout, jsou žáci povinni o nich neprodleně informovat jakéhokoliv ped. pracovníka školy.
17. Žáci mohou ve škole a na akcích pořádaných školou používat mobilní telefony nebo jinou obdobnou techniku (například počítačové tablety, notebooky, tzv. chytré hodinky, atd.) za dodržení následujících podmínek:
• Zařízení lze používat jen mimo vyučovací hodiny (s výjimkou situací ohrožujících životy).
• V době vyučování musí mít zařízení vypnuté zvonění i vibrace nebo být zcela vypnuté.
• Při akcích mimo vyučovací hodiny se používání zařízení řídí zásadami slušnosti a bezpečnosti (např. vypnuté zvonění při koncertech, div. představeních, exkurzích, atd.).
• Zařízení je možné používat pouze pro komunikaci. Ostatní způsoby (fotografování, nahrávání, atd.) jsou možné jen na základě souhlasu ped. pracovníka konajícího dohled nad žáky.
• Škola neodpovídá za ztrátu, poškození nebo odcizení těchto osobních zařízení.
18. Během pobytu ve škole a během účasti na akcích pořádaných školou je žákům bez souhlasu pedagogického pracovníka, konajícího nad nimi v tu dobu dohled, zakázáno používat (manipulovat s nimi, aktivovat je, pořizovat záznamy) jakákoliv obrazová nebo zvuková záznamová zařízení (diktafony, fotoaparáty, kamery, mobil. telefony, přehrávače a podobně).
19) Jízdní kola použitá na cestu do/ze školy používají žáci na vlastní nebezpečí a odkládají je v okolí školy (zpravidla do stojanu na kola) tak, že nebudou bránit v běžném provozu školy ani způsobovat riziko vzniku škod na majetku nebo na zdraví jiných osob. Vnášení jízdních kol do vnitřních prostor školy je zakázáno. Škola nenese odpovědnost za uložení jízdních kol v areálu školy.

§5 Provoz a vnitřní režim školy
1) Vyučování začíná v 7.30 hod. a vyučovací hodina trvá 45 min. Přestávky po 1., po 3. a po 4. hodině trvají 10 min, přestávka po 2. hodině trvá 15 min. a přestávka po páté vyučovací hodině trvá 5 min. Ve dnech, kdy probíhá odpolední vyučování, mají třídy, kterých se týká odpolední vyučování týká, dopolední vyučování v délce 4 až 6 vyučovacích hodin, tj. do 11.05, 12.00 nebo 12.50 hod., přestávka na oběd trvá 50 minut, sedmá hodina začíná ve 12.50 hod. a přestávka mezi 7. a 8. hodinou trvá 5 minut. Odpolední vyučování končí ve 14.25 hod.
2) Žáci nastupují do učeben až po přípravném zvonění v 7.25 hod. Do té doby jsou v šatnách a využívají dřívějšího příchodu k přípravě na vyučování. Za nepříznivých povětrnostních podmínek je školní budova otevřena od 6.45 hod. Za příznivých povětrnostních podmínek od 7.10 hod. a žáci čekají před budovou. Před odpoledním vyučováním žáci nastupují do učeben 5 minut před zahájením odpoledního vyučování a chovají se přitom ukázněně a tiše, aby nerušili výuku ostatních tříd.
3) Před vyučováním v šatnách koná dohled nad žáky školník; o přestávkách a před 1. vyuč. hodinou mají dohled nad žáky na chodbách, v šatnách a ve školní jídelně učitelé podle rozpisu dozorů a také osoby dohledem pověřené.
4) V době malých přestávek se žáci zdržují ve svých třídách a připravují se na následující hodinu, případně se přesunují na výuku do třídy jiné. Mohou si dojít na toaletu. Další pohyb po chodbách v době malých přestávek je možný jen s rozumným důvodem (jednání s vyučujícím v kabinetu, pitný režim, odůvodněná návštěva žáka v jiné třídě, apod.) a s přihlédnutím k okamžitým podmínkám, k povaze žáka, atd. Vyučující konající dohled nad žáky má právo bezdůvodný pohyb žákovi zakázat.
5) V době velké přestávky se žáci zdržují na chodbách nebo ve svých třídách, připravují se na následující hodinu, případně se přesunují na výuku do třídy jiné. Pohyb žáků mezi patry je možný jen s rozumným důvodem. V době polední přestávky před odpoledním vyučováním se žáci naobědvají a poté se, dovolí-li to povětrnostní podmínky, zdržují venku. V případě špatného počasí pobývají v šatně nebo v informačním centru školy. Škola koná v době polední přestávky dohled nad žáky pouze tehdy, zdržují-li se v prostorách šatny nebo informačního centra.
6) Chození žáků do šaten o přestávkách, v průběhu vyučování je možné pouze se souhlasem vyučujícího konajícího dohled nad žáky nebo třídního učitele.
7. Při hodinách konaných mimo běžné učebny (např. Tv) žáci o přestávce čekají na chodbě na místě určeném vyučujícím. Ten si je na začátku hodiny vyzvedne a zajistí jejich přesun na místo hodiny. Po skončení těchto hodin je vyučující odvede do šaten a není-li v dané přestávce v šatně dohled nad žáky, vyčká, až všichni žáci šatny opustí.
8) Při hodinách konaných ve specializovaných učebnách (např. kuchyňka, Hv, atd.) určí vyučující příslušného předmětu žákům místo, kde na něj budou čekat. Přitom dbá, aby na určeném místě byl v době čekání zajištěn dohled nad žáky.
9) Po skončení vyučování odvádí učitel žáky do šaten a na oběd. Návrat žáků zpět do horních pater školy je možný jen v odůvodněných případech a pouze se souhlasem některého zaměstnance školy.
10) Po skončení vyučování se žáci ve škole bezdůvodně nezdržují, do školy a i ze školy chodí jen po vyhrazených cestách, dbají o svoji bezpečnost a chovají se slušně a tiše.
11) Během vyučování a přestávek mohou žáci opustit budovu školy jen ve vážných případech, pouze se svolením TU, v jeho nepřítomnosti ŘŠ nebo ZŘŠ a budou uvolněni pouze na základě písemné žádosti vlastnoručně podepsané zákonným zástupcem nebo převezmou-li si je osobně jejich zákonní zástupci anebo osoby, o jejichž totožnosti a oprávněnosti převzít dítě není pochyb. Pravost žádosti nebo oprávněnost osob si škola v odůvodněných případech ověří (např. telefonicky).
12) Do školní jídelny vstupují žáci upravení a pouze na pokyn vyučujícího případně jiného zaměstnance školy konajícího zde dohled nad žáky. Před jídelnou žáci čekají tiše a spořádaně. Zaměstnanec, který žáky do jídelny pustil, za ně zodpovídá až do příchodu učitele konajícího dle rozpisu dohled nad žáky. Při jídle se žáci chovají přiměřeně tiše, zbytečně se nezdržují, chovají se společensky a po jídle neprodleně opouštějí jídelnu a odcházejí do družiny nebo do šaten.
13) Při ostatních akcích organizovaných školou si žáci nebo jejich zák. zástupci zorganizují příchod a odchod tak, aby na místě zahájení nebo ukončení akce byli v době stanovené vyučujícím.
14) Škola nepřebírá záruky za cenné předměty a peněžní částky uložené v šatnách. Žáci si je berou do tříd. Případnou ztrátu nebo poškození žák přesto ohlásí neprodleně svému TU nebo jinému zaměstnanci školy.
15) Předměty, jejichž hodnota není zanedbatelná, nalezené v prostorách školy, v areálu nebo během akcí pořádaných školou jsou žáci povinni odevzdat v ředitelně školy nebo vedoucímu akce.
16) V budově školy se žáci chovají ukázněně, nepoškozují stěny, lavice ani ostatní zařízení a vybavení. Svědomitě pečuji o zapůjčené učebnice a další pomůcky. Úmyslně nebo v důsledku nekázně nebo neopatrnosti poškozený majetek dají zák. zástupci na vlastní náklady opravit, případně bude na jejich náklady opraven. Nalezené předměty žáci odevzdávají v ředitelně a budou ohlášeny školním rozhlasem.
17) Odvolávání žáků a vyučujících z vyučování není dovoleno. Návštěvy počkají do přestávky a nejprve se ohlásí v ředitelně školy.
18) Využívání areálu školy po vyučování je na vlastní nebezpečí. Bez souhlasu vedení školy je zakázáno sklízet plody v areálu ZŠ.
19) Za chování žáků mimo vyučování a mimo akcí pořádaných školou odpovídají jejich zák. zástupci. Škola je v rámci svého výchovně vzdělávacího poslání vede ke zdravému životnímu stylu a dodržování všech společenských norem.
20) S výjimkou případů uvedených v §5 odst. 21 a odst. 22 využívají zákonní zástupci žáků i další osoby (dále jen cizí osoby) ke vstupu i odchodu do/ze školy pouze hlavní vchod a po vstupu do budovy školy (v průběhu vyučování i mimo něj) se neprodleně ohlásí u ředitele školy nebo jeho zástupce nebo pracovníka konajícího dohled u vstupu do školy. Bez jejich souhlasu či pokynů je jakýkoliv další pohyb těchto osob po budovách školy zakázán. V odůvodněných případech (např. v případě požadavku na vyzvednutí žáka, kontakt se žákem, projednání výsledků vzdělávání žáka, provedení kontrolní činnosti, atd., nebo při podezření na neoprávněný pohyb po škole, atd.) může být cizí osoba vyzvána k prokázání své totožnosti. Osoba, která neprokáže svoji totožnost, nebo ta, která ji prokáže, ale její pobyt v prostorách škole nebude důvodný, bude vyzvána k okamžitému opuštění prostor i areálu školy. Neučiní-li tak, bude škola kontaktovat Policii ČR.
21) Při osobním vyzvedávání dětí ze šaten školy nebo ze školní družiny se mohou zákonní zástupci, případně jimi pověřené osoby po předchozí dohodě s ředitelem školy, jeho zástupcem anebo pedagogem ve školní družině (v případě žáka 1. ročníku i po dohodě s třídním učitelem) po vstupu do školy pohybovat bez ohlášení u ředitele školy, jeho zástupce či pracovníka konajícího dohled u vstupu do školy po dobu nezbytně nutnou a v prostorách nezbytně nutných. Tím však není dotčena povinnost těchto osob prokázat na vyzvání zaměstnance školy svoji totožnost, případně neprodleně opustit prostory, v nichž je pohyb bezdůvodný.
22) Jestliže vzdělávání žáků probíhá mimo budovu školy, řídí se žáci i jejich zákonní zástupci pokyny školy (vedení školy, pedagogičtí pracovníci pověření ředitelem školy, atd.).

§5a Organizace vzdělávání distančním způsobem a pravidla průběhu vzdělávání distančním způsobem
1) Škola nebo jednotlivé třídy přechází na distanční vzdělávání na základě rozhodnutí příslušných orgánů (MŠMT, MZ, a jiné), případně na základě rozhodnutí ředitele školy, je-li k takovému rozhodnutí legislativně zmocněn.
2) Jako hlavní komunikační kanály jsou stanoveny webové stránky školy, webová aplikace Bakaláři, konkrétně její komunikační modul Komens a e-mail. Žáci (v případě žáků I. stupně žáci nebo jejich zákonní zástupci; dále jen žáci) jsou povinni pravidelně ve dnech školního vyučování nejméně jednou denně tyto informační kanály sledovat a řídit se pokyny zde uvedenými. Komunikace prostřednictvím uvedených kanálů probíhá zpravidla ve dnech školního vyučování v době 7.00 – 15.30. Nemohou-li žáci ze závažných důvodů komunikovat uvedenými způsoby, oznámí to neprodleně třídnímu učiteli, který s nimi domluví náhradní způsob komunikace a seznámí s ním ostatní vyučující a ředitele školy.
3) Distanční vzdělávání vyučovacích předmětů naukového zaměření probíhá on-line nebo off-line. Realizace vzdělávacího obsahu ve vyučovacích předmětech výchovného zaměření je v případě krátkodobého distančního vzdělávání (zpravidla po dobu nejvýše 4 týdnů) pozastavena, v případě dlouhodobého distančního vzdělávání je v závislosti na pokynech příslušných orgánů vzdělávací obsah redukován nebo je od realizace upuštěno.
4) Výuka je během distančního způsobu vzdělávání organizována následovně:
a) V jednotlivých ročnících I. stupně stanovuje organizaci výuky po dohodě s ředitelem školy a s ostatními vyučujícími v dané třídě třídní učitel; o způsobu organizace výuky informuje žáky a jejich zákonné zástupce. Změny stanovené organizace distančního vzdělávání musí být vždy nejméně 2 dny předem oznámeny žákům a jejich zákonným zástupcům.
b) V ročnících II. stupně stanoví organizaci výuky ředitel školy. O způsobu organizace výuky informuje žáky a jejich zákonné zástupce. Případné změny stanovené v organizaci distančního vzdělávání musí být vždy nejméně 2 dny předem oznámeny žákům a jejich zákonným zástupcům.
5) V případě distančního vzdělávání on-line jsou žáci povinni se tohoto vzdělávání v reálném čase účastnit, v případě distančního vzdělávání off-line jsou žáci povinni plnit pokyny a úkoly učitelů v termínech stanovených učiteli. Tyto termíny musí být přiměřené věku žáků a povaze učiva a žák musí mít dostatečný časový prostor pro jejich splnění.
6) Za absenci žáka ve vzdělávání distančním způsobem se v případě on-line výuky považuje neúčast žáka na této výuce v reálném čase, v případě off-line výuky se za neúčast považuje nesplnění zadaných úkolů nebo nedostatek snahy o jejich splnění.
7) Omlouvání absencí žáků během distančního vzdělávání probíhá telefonicky z čísla zákonných zástupců nebo e-mailem z adresy zákonných zástupců. V případě pochybností o pravosti omluvenky je škola oprávněna požadovat písemnou formu omluvenky. Pro omlouvání platí termíny a lhůty uvedené v §1.
8) Nemůže-li se žák účastnit distančního vzdělávání z prokazatelně materiálních důvodů, může jeho zákonný zástupce požádat školu o zapůjčení potřebného vybavení. Vybavení je zapůjčováno v pořadí došlých žádostí až do vyčerpání počtu kusů zapůjčitelné techniky. V případě současného doručení více žádostí přesahujících disponibilní množství techniky mají přednost žáci tříd s větším rozsahem on-line výuky, případně rozhodne los. Zákonný zástupce je povinen do 2 pracovních dnů zajistit připojení předmětu výpůjčky k internetu a zahájení a průběžnou účast žáka na distančním vzdělávání. Pokud se žák i přes to, že má zapůjčené náležité technické vybavení, nebude bez uvedení jiného vážného důvodu distančního vzdělávání účastnit a zapůjčenou techniku k výuce využívat, je zákonný zástupce povinen ji na výzvu ředitele školy do 2 pracovních dnů vrátit. Další podmínky budou stanoveny ve smlouvě o výpůjčce.
9) Nemůže-li se žák z vážných důvodů dlouhodobě účastnit distančního vzdělávání ani s vypůjčenou technikou nebo nebylo-li možné mu techniku zapůjčit, stanoví příslušní vyučující s ohledem na možnosti žáka a jeho zákonných zástupců jiné formy účasti žáka na distančním vzdělávání. Zákonní zástupci a žáci jsou však povinni poskytnout škole nezbytnou součinnost.
10) Úpravy pravidel pro hodnocení žáků během distančního způsobu vzdělávání jsou uvedeny v klasifikačním řádu ZŠ Krouna.

§6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pravidla pro hodnocení určuje klasifikační řád ZŠ Krouna, který je přílohou tohoto školního řádu.

§7 Náhrady škod způsobených žáky
Náhrady škod a způsob jejich řešení upravuje směrnice ředitele školy.

§8 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců zajišťují v rámci svých povinností, svého funkčního postavení a své náplně práce všichni žáci i zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou, pokud vnitřní předpisy vydané ředitelem školy nestanovují jinak.
2) Ochranu žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí zajišťují v rámci svých povinností, svého funkčního postavení a své náplně práce všichni žáci i zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou, s plánem prevence sociálně nežádoucích jevů a s plánem práce výchovného poradce školy.
3) Všechny osoby (žáci, zaměstnanci, cizí osoby) jsou povinny při veškerém svém jednání, chování a činnosti předcházet vzniku školních i pracovních úrazů i jakýmkoliv jiným škodám. Prostředky pro poskytnutí první pomoci jsou uloženy v chodbě před sborovnou.
4) V případě vzniku školního úrazu je žák povinen jej bezprostředně ohlásit příslušnému vyučujícímu nebo osobě konající v době úrazu nad žákem dohled, a dále se řídit jejich pokyny. Osoba, které byl úraz nahlášen, jej bez zbytečného odkladu podrobně zapíše do knihy školních úrazů, ohlásí jej řediteli školy nebo jeho zástupci a dále se řídí jejich pokyny. Pracovní úrazy hlásí zaměstnanci bezprostředně svému nadřízenému. Úrazy, které nebudou bezprostředně ohlášené a nebude zřejmá jejich souvislost s výkonem práce nebo s průběhem vzdělávání, nebudou považovány za pracovní nebo za školní úrazy. Úrazy cizích osob se ohlašují v ředitelně školy a jejich řešení se řídí platnou legislativou.
5) Všechny osoby (žáci, zaměstnanci, cizí osoby) jsou dle svých sil a možností povinny poskytnout v případě potřeby první pomoc jiné osobě.
6) Všem osobám je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (např. zbraně, omamné a návykové látky, alkohol) v době vyučování v areálu a prostorách školy a při akcích pořádaných školou.
7) Další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (odborné učebny, laboratoře, dílny, kurzy, atd.) upravuje směrnice vydaná ředitelem školy.

§9 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
1) Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
2) Náhrady škod vzniklých úmyslným jednáním žáka nebo jeho nekázní a způsob jejich řešení upravuje směrnice ředitele školy.
3) Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce
4) Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí
5) Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí
6) Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči
7) Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno otevírání oken a sezení na okenních parapetech
8) Žák svévolně nemanipuluje s rozvody elektřiny, plynu a vody v učebně chemie a fyziky, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely

§10 Sankce za porušení školního řádu
1) Dle povahy porušení školního řádu žákem (žáky) rozhoduje o sankci pedagogický pracovník konající v době přestupku dohled nad žáky, třídní učitel nebo ředitel školy. V případě sankcí, u kterých je nutné projednání v ped. radě nebo i v jiných odůvodněných případech, po tomto projednání.
2) Sankce se řídí příslušnými právními předpisy, preferovány by měly být takové, jež vedou k nápravě stavu a sankce výchovné. Nepřípustné jsou ponižující sankce nebo tělesné tresty.
3) Dle povahy porušení školního řádu zaměstnancem (zaměstnanci) rozhoduje o sankci nadřízený vedoucí pracovník nebo ředitel školy.

 

V Krouně dne 30.10.2020, Mgr. Josef Kyncl
 

[1] § 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona, dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti žáka je např. lékařské potvrzení, úřední doklad (svatba, pohřeb), v odůvodněných případech lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem. Výtah ze stanoviska MŠMT čj. MSMT-10862/2015 ze dne 22.5.2015: Pokud se jedná o vydávání potvrzení lékaře o nemoci žáka, lze k tomu uvést následující stanovisko. V případě, že je lékařem konán některý z výkonů klinického vyšetření, je součástí výkonu hrazeného ze zdravotního pojištění i administrativní úkon, tedy též např. vypracování a předání potvrzení o nemoci žáka. Pokud přesto lékař odmítá příslušné potvrzení vydat, je třeba posoudit okolnosti daného případu, důvody nepřítomnosti uváděné zákonným zástupcem, četnost nepřítomnosti žáka ve vyučování, nejde-li o nápadně častou či opakující se absenci (např. v době výuky určitých předmětů, v době ověřování vědomostí apod.). Pojme-li škola po posouzení těchto skutečností podezření na zanedbávání školní docházky, posoudí zameškané hodiny jako neomluvené. Zákonný zástupce bude o neomluvené absenci žáka informován, popř. vyzván k účasti na projednání této záležitosti ve škole. Alespoň v některých případech přitom bude v možnostech zákonného zástupce doložit tvrzené skutečnosti jiným způsobem, např. potvrzením lékaře vystaveném přímo zákonnému zástupci pro jeho zaměstnavatele (tzv. paragraf).