Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Školní řád

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: zs_krouna@xaz.cz, 
https://www.zskrouna.cz

 

Školní řád – Základní škola
Platnost ode dne: 5.7. 2010
Účinnost ode dne: 1.9.2010

(školní řád platný do 31.8.2010 zde)

Platnost ukončena dne: 31.8.2011

 

1   Docházka žáků do školy

 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností, které ředitel školy vyhlásí za povinné. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.
 2. Nemůže–li se žák účastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou pro překážku předem známou, požádají jeho zák. zástupci (dále rodiče) o jeho uvolnění. Jinak rodiče oznámí škole příčinu nepřítomnosti do tří pracovních dnů. Po ukončení nepřítomnosti je žák povinen omluvit svou nepřítomnost třídnímu učiteli, a to písemnou omluvenkou obvykle na omluvném listě v žák. knížce podepsanou zákonným zástupcem.
 3. V jednotlivých odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole.
 4. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž žák bydlí, oznámí to jeho rodiče neprodleně škole. Žák následně pokračuje ve škol. docházce jen se souhlasem lékaře.
 5. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující učitel, na celý den třídní učitel a na delší dobu ředitel školy. Uvolnění se děje na žádost a s vědomím rodičů. V době vyučování smí být žák uvolněn jen osobním předáním rodičům nebo jimi prokazatelně pověřené osobě. V případě pochybností o oprávněnosti třetí osoby převzít žáka ze školy, nebude žák ze školy uvolněn.
 6. Při odchodu ze školy v době vyučování nebo při odchodu ze školou pořádané povinné akce před jejím ukončením oznámí toto žák s dostatečným předstihem třídnímu učiteli a také učiteli, který za něj v době odchodu zodpovídá. Odchází-li žák o přestávce, oznámí to třídnímu učiteli a vyučujícímu následující hodiny. V případě nepřítomnosti TU řediteli školy nebo jeho zástupci.

 

2   Práva žáků a jejich zákonných zástupců

 1. Žák má právo:
 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. volit a být volen do školské rady, je-li zletilý,
 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

2 Práva podle odstavce 1 písmen b), c), e) a f) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.

 

3   Chování žáka ve škole a při činnostech pořádaných školou

 1. Žák přichází do školy vhodně a čistě upraven.
 2. Pilně se učí a svědomitě plní uložené úkoly. Pracuje poctivě, neopisuje a nenapovídá. Jestliže se nemohl na vyučování náležitě připravit nebo vypracovat domácí úlohu, omluví se učiteli na počátku hodiny. Na pozdější omluvy učitel nemusí brát zřetel.
 3. Ke všem zaměstnancům se chová zdvořile a při setkání je zdraví.
 4. Žák jedná přátelsky se svými spolužáky a kamarády, dává dobrý příklad ostatním. Nedopustí (aktivně mu zabrání nebo jej oznámí ped. pracovníkovi školy) šikanování, krádeže, vandalismus a podobně ve svém okolí. Nepřípustná je manipulace s majetkem, pomůckami nebo finančními prostředky jiné osoby (žáka nebo dospělé osoby) bez jejího souhlasu.
 5. Žák šetrně zachází s učebnicemi, školními potřebami, udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a v pořádku, chrání majetek před poškozením.
 6. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Není dovoleno přinášet do školy předměty, které rozptylují pozornost žáků nebo které by mohly ohrozit kázeň a bezpečnost, zejména zbraně, pyrotechniku, ale i jiné nebezpečné nebo nepotřebné předměty a materiál. Není vhodné nosit do školy větší částky peněz a cenné věci (např. šperky). Za tyto věci škola neručí. V případě nutnosti přinést do školy větší fin. obnos (např. na výlet, obědy, lyž. kurz, atd.), žák ráno neprodleně cílovou službu zaplatí. Není-li to možné, chrání bedlivě peníze před ztrátou nebo odcizením. Na hodiny Tv, Pc nebo podle pokynů vyučujících je žákům zakázáno nosit předměty nebo součásti oděvu, které mohou způsobit úraz (řetízky, prstýnky, spony, atd.). Škola nezajišťuje jejich úschovu. Předměty nutné výbavy (např. hodinky) se odkládají na místa dle pokynů vyučujících. Žák je povinen si je ihned po skončení příslušné hodiny odebrat zpět, případně neprodleně ohlásit jejich ztrátu či poškození. Na pozdější ohlášení škola nebere zřetel.
 7. Před začátkem vyučování si žák připraví věci potřebné k vyučování. Před hodinami Tv, Pv nebo podle pokynů vyučujících se převlékne do vhodného oblečení. Ihned po zazvonění zaujme své místo.
 8. Při vyučování bez dovolení neopouští své místo, ani učebnu, zachovává klid a kázeň, sleduje pozorně vyučování a spolupracuje podle pokynů učitele. Chce-li se na něco zeptat nebo odpovídat, hlásí se zdvižením ruky. Je-li vyvolán, vstane, pokud mu učitel nedovolí sedět. Zřetelně odpovídá na otázky a posadí se až na pokyn učitele.
 9. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do učebny pozdraví žáci povstáním, nekonají-li právě písemné, výtvarné nebo ruční práce, případně tělesná cvičení.
 10. Bližší podrobnosti o pohybu žáků po škole a jejich pobytu ve škole obsahuje směrnice vydaná ředitelem školy.
 11. Ve školní družině se žáci chovají podle pokynů vychovatelky. Bez dovolení se nevzdalují ani neodcházejí domů. Nepřítomnost žáka ve školní družině se omlouvá stejným způsobem jako neúčast ve vyučování. Dohled (dozor) školy nad žákem je zajištěn do doby jeho odchodu ze ŠD (nikoli už během jeho přesunu do šatny a odchodu ze školy). Pobyt žáka ve ŠD podléhá úplatě za školské služby dle platné legislativy. Výši úplaty a způsob jejího výběru stanovuje ředitel školy.
 12. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Řídí se pokyny vedoucí školní jídelny, učitelů, vychovatelů a osob, které mají pedagogický dohled (dozor) nad žáky.
 13. Při akcích v prostorách školy pořádaných mimo vyučování platí pokyny jako v době řádného vyučování.
 14. Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou, vystupují žáci ukázněně a řídí se pokyny pedagogů nebo jiných pověřených osob. Při hromadném přesunu z místa na místo dodržují dopravní předpisy, pravidla pro přepravu cestujících a dbají o bezpečnost svou i ostatních.
 15. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v době vyučování v areálu a prostorách školy a při akcích pořádaných školou.
 16. Projevy rasismu, šikanování a xenofobie jsou nepřípustné. Nemohou-li proti těmto projevům sami aktivně zasáhnout, jsou žáci povinni o nich neprodleně informovat jakéhokoliv ped. pracovníka školy.
 17. Žáci mohou používat mobilní telefony ve škole a na akcích pořádaných školou za dodržení následujících podmínek:
 1. telefon lze používat jen mimo vyučovací hodiny (s výjimkou situací ohrožujících životy)
 2. v době vyučování musí mít telefon vypnuté zvonění i vibrace nebo být vypnutý.
 3. při akcích mimo vyučovací hodiny se používání mobilů řídí zásadami slušnosti (např. vypnuté zvonění při koncertech, div. představeních, exkurzích, atd.)
 4. telefon je možné používat pouze pro telefonování nebo psaní SMS. Ostatní způsoby (fotografování, nahrávání, atd.) jsou možné jen na základě souhlasu dohled (dozor) nad žáky konajícího ped. pracovníka.
 5. škola neodpovídá za ztrátu, poškození nebo odcizení
 1. Během pobytu ve škole a během účasti na akcích pořádaných školou je žákům bez souhlasu pedagogického pracovníka konajícího nad nimi v tu dobu dohled zakázáno používat (manipulovat s nimi, aktivovat je, pořizovat záznamy) jakákoliv obrazová nebo zvuková záznamová zařízení (diktafony, fotoaparáty, kamery, mobil. telefony, přehrávače a podobně).
 2. V případě potřeby má žák právo použít školní telefon pro navázání kontaktu s rodiči (v naléhavých a opodstatněných případech) a dále s:
 1. a) Linkou bezpečí          800 155 555 – nepřetržitě
 2. b) Linkou důvěry           466 500 075 – nepřetržitě
 3. c) Linkou důvěry           685 414 600 – nepřetržitě
 4. d) ARCHA Chrudim         469 623 786 – jen od 8.00 – 18.00

 

4   Chování žáka mimo školu

 1. Škola vede žáky k tomu, aby se také mimo vyučování a to i o volných dnech a prázdninách chovali tak, aby dělali čest škole, sobě a svým rodičům. Za chování žáků v době mimo školní vyučování a akcí pořádaných školou zodpovídají jejich zák. zástupci.
 2. Žáci si váží svých rodičů, řídí se jejich dobrými radami a ochotně jim pomáhají. K dospělým se chovají zdvořile, jsou opatrní vůči neznámým osobám. Pomáhají starým, nemocným nebo zdravotně postiženým lidem a matkám s dětmi. Uvolňují jim místo v dopravních prostředcích apod. Jednají přátelsky se svými spolužáky a kamarády. Jsou dobrými staršími druhy mladších dětí a dávají jim dobrý příklad. Nedopustí (aktivně mu zabrání nebo jej oznámí rodičům nebo ped. pracovníkovi školy) šikanování, krádeže, vandalismus a podobně ve svém okolí.
 3. Šetří majetek a podle svých sil se účastní jeho ochrany proti škodám. Zvláště chrání přírodu a památky. Nepronásledují a netrápí zvířata, neničí porosty a rostliny.
 4. Žák chrání své zdraví, je čistotný, otužuje se a udržuje si dobrou kondici.
 5. V době vyučování, na všech akcích pořádaných školou a vždy v areálu školy žákům není zákony České republiky dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, používat návykové a toxické látky a hrát o peníze.
 6. Žák se chová vždy slušně a ohleduplně. Nikdy se nevyjadřuje hrubě. Na ulicích, v prostředích veřejné dopravy a ve společenských místnostech neruší ostatní hlukem nebo nevhodným chováním. Při kulturních a sportovních podnicích nezapomíná jako divák na základy slušného chování. Dodržuje dopravní předpisy a pravidla silničního provozu.
 7. Po setmění by se žáci z bezpečnostních důvodů neměli zbytečně zdržovat venku mimo domov bez doprovodu  zák. zástupců nebo jimi pověřených dospělých osob.
 8. Škola vede žáky k tomu, aby se i samostatně vzdělávali a vyvíjeli aktivitu ve společensky prospěšných organizacích. (LŠU, jazykové školy, sport oddíly atd.)
 9. Žáci dodržují školní kodex:
 1. Pěstovat a uchovávat si cit vzájemnosti a smysl pro ušlechtilé jednání ve škole i mimo školu.
 2. Pěstovat myšlenky zdravé, povznášející, blahodárné a tvůrčí.
 3. Odmítat nezdravé a dráždivé prostředky i myšlenky vedoucí k nervozitě a k nerovnováze duševního života žáků.
 4. Dodržovat princip hospodáře, šetřit materiálem a energií.
 5. Začít samostatně myslet a zvažovat prozíravě všechny složky výuky, nebát se diskuse. Upevňovat si tak sebevědomí, sebevýchovu a vztah ke společnosti.
 6. Pěstovat fyzickou odolnost a vytrvalost. Nebát se soupeření v různých předmětech a disciplínách. Získávat tak sebevědomí i čestnost případné porážky.
 7. Pěstovat rozumnou a zdravou životosprávu, dbát o péči a hygienu těla.
 8. Chovat se vůči pedagogům i ostatním pracovníkům školy slušně, otevřeně a pravdivě.
 9. I mimo školu se chovat tak, aby nebyly porušeny zákony, etika a důstojná reprezentace školy.

Součástí školního řádu je „Úmluva o právech dítěte“ ze dne 20.11.1989.

 

5   Organizace výchovně vzdělávacího procesu

 1. Vyučování začíná v 7.30 hod. a vyučovací hodina trvá 45 min. Přestávky trvají po 1., po 3. a po 4. hodině trvají 10 min, přestávka po 2. hodině trvá 15 min. a přestávka po páté vyučovací hodině trvá 5 min. Ve dnech, kdy probíhá odpolední vyučování, mají třídy, kterých se týká odpolední vyučování týká, dopolední vyučování v délce 5 vyučovacích hodin do 12.00 hod., přestávka na oběd trvá 50 minut, sedmá hodina začíná ve 12.50 hod. a přestávka mezi 7. a 8. hodinou trvá 5 minut. Odpolední vyučování končí ve 14.25 hod. 
 2. Žáci nastupují do učeben až po přípravném zvonění, které je v 7.25 hod., do té doby jsou v šatnách a využívají dřívějšího příchodu k přípravě na vyučování. Za nepříznivých povětrnostních podmínek je školní budova otevřena od 6.45 hod. Za příznivých povětrnostních podmínek od 7.10 hod. a žáci čekají před budovou. Před odpoledním vyučováním žáci 8. a 9. ročníku nastupují do učeben ve 12.45 hod. a chovají se přitom ukázněně a tiše, aby nerušili výuku ostatních tříd.
 3. V šatnách před vyučováním  má dohled (dozor) nad žáky školník, o přestávkách a před 1. vyuč. hodinou mají dohled (dozor) na žáky učitelé podle rozpisu dozorů.
 4. V době malých přestávek se žáci zdržují ve svých třídách a připravují se na následující hodinu, případně se přesunují na výuku do třídy jiné. Mohou si dojít na toaletu. Další pohyb po chodbách v době malých přestávek je možný jen s rozumným důvodem (jednání s vyučujícím v kabinetu, pitný režim, odůvodněná návštěva žáka v jiné třídě, apod.) a s přihlédnutím k okamžitým podmínkám, k povaze žáka, atd. Vyučující konající dohled (dozor) nad žáky má právo bezdůvodný pohyb žákovi zakázat.
 5. V době velké přestávky se žáci zdržují na chodbách nebo ve svých třídách, připravují se na následující hodinu, případně se přesunují na výuku do třídy jiné. Pohyb žáků mezi patry je možný jen s rozumným důvodem. V době polední přestávky před odpoledním vyučováním se žáci naobědvají a poté se, dovolí-li to povětrnostní podmínky, zdržují venku. V případě špatného počasí se zdržují v šatně nebo v informačním centru školy. Škola koná v době polední přestávky dohled (dozor) nad žáky nad žáky pouze tehdy, zdržují-li se v prostorách šatny nebo informačního centra.
 6. Chození žáků do šaten o přestávkách v průběhu vyučování je možné pouze se souhlasem vyučujícího konajícího dohled (dozor) nad žáky nebo třídního učitele.
 7. 7. Při hodinách konaných mimo běžné učebny (např. Tv) žáci o přestávce čekají na chodbě na místě určeném vyučujícím. Ten si je na začátku hodiny vyzvedne a zajistí jejich přesun na místo hodiny. Po skončení těchto hodin je vyučující odvede do šaten a není-li v dané přestávce v šatně dohled (dozor) nad žáky, vyčká, až všichni žáci šatny opustí.
 8. Při hodinách konaných ve specializovaných učebnách (např. kuchyňka, Hv, atd.) určí vyučující příslušného předmětu žákům místo, kde na něj budou čekat. Přitom dbá, aby na určeném místě byl v době čekání zajištěn dohled (dozor) nad žáky.
 9. Po skončení vyučování odvádí učitel žáky do šaten a na oběd. Návrat žáků zpět do horních pater školy je možný jen v odůvodněných případech a pouze se souhlasem některého zaměstnance školy.
 10. Po skončení vyučování se žáci ve škole bezdůvodně nezdržují, do školy a i ze školy chodí jen po vyhrazených cestách, dbají o svoji bezpečnost a chovají se slušně a tiše.
 11. Během vyučování a přestávek mohou žáci opustit budovu školy jen ve vážných případech, pouze se svolením TU, v jeho nepřítomnosti ŘŠ nebo ZŘŠ a budou uvolněni pouze, převezmou-li si je jejich zák. zástupci, případně osoby, o jejich totožnosti a oprávnění převzít dítě není pochyb.
 12. Do školní jídelny vstupují žáci upravení a pouze na pokyn dohled (dozor) nad žáky konajícího vyučujícího případně jiného zaměstnance školy. Před jídelnou žáci čekají tiše a spořádaně. Zaměstnanec, který žáky do jídelny pustil, za ně zodpovídá až do příchodu učitele konajícího dohled (dozor) nad žáky. Při jídle se žáci chovají přiměřeně tiše, zbytečně se nezdržují, chovají se společensky a po jídle neprodleně opouštějí jídelnu a odcházejí do družiny nebo do šaten.
 13. Při ostatních akcích organizovaných školou si žáci nebo jejich zák. zástupci zorganizují příchod a odchod tak, aby na místě zahájení nebo ukončení akce byli v době stanovené vyučujícím.
 14. Škola nepřebírá záruky za cenné předměty a peněžní částky uložené v šatnách. Žáci si je berou do tříd. Případnou ztrátu nebo poškození ohlásí žák neprodleně svému TU nebo jinému zaměstnanci školy. Na pozdější ohlášení škola nebere zřetel.
 15. V budově školy se žáci chovají ukázněně, nepoškozují stěny, lavice ani ostatní zařízení a vybavení. Svědomitě pečuji o zapůjčené učebnice a další pomůcky. Úmyslně poškozený majetek dají zák. zástupci na vlastní náklady opravit, případně bude na jejich náklady opraven. Nalezené předměty žáci odevzdávají v ředitelně a budou ohlášeny školním rozhlasem.
 16. Odvolávání žáků a vyučujících z vyučování není dovoleno. Návštěvy počkají do přestávky a nejprve se ohlásí v ředitelně školy.
 17. Využívání areálu školy po vyučování je na vlastní nebezpečí. Bez souhlasu vedení školy je zakázáno sklízet plody v areálu ZŠ.
 18. Za chování žáků mimo vyučování a mimo akcí pořádaných školou odpovídají jejich zák. zástupci. Škola je v rámci svého výchovně vzdělávacího poslání vede ke zdravému životnímu stylu a dodržování všech společenských norem.
 19. Žáci dbají na dobrou pověst své rodiny, třídy, školy i obce. Jakékoliv projevy povyšování a šikanování  jsou nepřípustné a budou postihovány.

 

6   Zaměstnanci školy

 1. Ped. pracovníci jsou povinni být na pracovišti nejpozději 15 min před začátkem jejich pracovních povinností (hodina, dohled nad žáky, suplovací pohotovost, atd.) a nejméně 15 min po jejich skončení. Dále dbají na včasné nástupy do vyučovacích hodin a na dohled (dozor) nad žáky. Svědomitě dodržují pracovní dobu podle rozvrhu hodin, dohledů (dozorů) nad žáky a pokynů ředitele školy. Řídí se náplněmi své práce. Při výkonu dohledu (dozoru) nad žáky kontrolují průběžně celý prostor a předcházejí vzniku mimořádných událostí (viz směrnice ŘŠ).
 2. Provozní zaměstnanci dodržují pracovní dobu podle svých úvazků a řídí se svými náplněmi práce a pokyny vedoucích pracovníků.
 3. Všichni pracovníci jsou povinni respektovat práva žáků a jejich zák. zástupců a poskytovat informace podle směrnice vydané ředitelem školy.
 4. Pokud pracovník nemůže nastoupit do zaměstnání, neprodleně tuto skutečnost oznámí ŘŠ nebo ZŘŠ.
 5. Zaměstnanci jsou povinni chránit zdraví své, svých spolupracovníků a žáků (viz školení BOZP), řádně pečovat o svěřený majetek, dbát o jeho řádné označení a inventarizaci, zabezpečovat (uzamykáním) kabinety a sbírky, dbát na úspory v provozu školy a předcházet vzniku škod a mimořádných situací.
 6. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat řády pracoven a učeben a vést i žáky k jejich dodržování.
 7. Zaměstnanci by se měli podílet na vytváření dobrých vztahů na pracovišti, respektovat oblast působnosti spolupracovníků a dodržovat obecně platné společenské normy. Nepřípustná je jakákoliv diskriminace na základě národnosti, pohlaví, politického či náboženského smýšlení, sexuální orientace, atd. Všichni zaměstnanci by se měli podílet na zlepšování pracovního prostředí.
 8. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o pedagogicko – psych. a ekonomických údajích a skutečnostech, které souvisejí s výkonem jejich práce. Jsou povinni řídit se zák. normami upravujícími ochranu osobních údajů a to ve vztahu k sobě, ke spolupracovníkům i k žákům.
 9. Zaměstnanci dbají na dobrou pověst svého pracoviště.
 10. Na pracovišti je zakázáno držení, distribuce a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek včetně vstupu pod jejich vlivem na pracoviště. V případě podezření, že je zaměstnanec na pracovišti pod jejich vlivem nebo že je požil, je povinen podrobit se lék. vyšetření nebo dechové zkoušce. Kouření všech osob je v budovách školy a při akcích pořádaných školou a v pracovní dny v době od 6.30 do 15.30 i v areálu školy zakázáno.
 11. EZS školy se řídí zvláštním režimem (viz směrnice ŘŠ).
 12. Metodik prevence sociálně patologických jevů vypracovává plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok, který je závazný pro všechny zaměstnance.
 13. Ped. pracovníci, metodik prevence soc. pat. jevů, výchovný poradce a vedení školy mají stanoveny pravidelné konzultační hodiny pro veřejnost.

 

7   Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků určuje klasifikační řád ZŠ Krouna, který je přílohou tohoto školního řádu a součástí školního vzděl. programu.

  

8   Náhrady škod způsobených žáky

Náhrady škod a způsob jejich řešení upravuje směrnice ředitele školy.

 

9   Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před nežádoucími jevy

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců zajišťují v rámci svých povinností, svého funkčního postavení a své náplně práce všichni žáci i zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou, pokud vnitřní předpisy vydané ředitelem školy nestanovují jinak.
 2. Ochranu žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí zajišťují v rámci svých povinností, svého funkčního postavení a své náplně práce všichni žáci i zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou, s plánem prevence sociálně patol. jevů a s plánem práce výchovného poradce školy.

 

10   Sankce za porušení školního řádu

 1. Dle povahy porušení školního řádu žákem (žáky) rozhoduje o sankci pedagogický pracovník konající v době přestupku dohled nad žáky, třídní učitel nebo ředitel školy. V případě sankcí, u kterých je nutné projednání v ped. radě nebo i v jiných odůvodněných případech, po tomto projednání.
 2. Sankce se řídí příslušnými právními předpisy, preferovány by měly být sankce vedoucí k nápravě stavu a sankce výchovné. Nepřípustné jsou sankce ponižující nebo tělesné tresty.
 3. Dle povahy porušení školního řádu zaměstnancem (zaměstnanci) rozhoduje o sankci nadřízený vedoucí pracovník nebo ředitel školy.

V Krouně dne 5.7.2010, Mgr. Josef Kyncl