Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: zs_krouna@xaz.cz, 
https://www.zskrouna.cz

 

 

Směrnice k výběru úplaty
za předškolní vzdělávání

Platnost ode dne:  
24.3.2017

Účinnost ode dne:
1.9.2017

 

 

Tato směrnice upravuje vzhledem k místním podmínkám školy způsob výběru úplaty za předškolní vzdělávání podle § 123 zák. 561/2004 Sb.(dále jen zákona) a podle vyhl. 14/2005 Sb.

 

Výše úplaty

1) Výši úplaty stanoví ředitel školy na období šk. roku a zveřejní ji způsobem v místě obvyklým – webové stránky školy, vývěska MŠ, atd.

2) O snížení nebo prominutí úplaty z důvodů daných platnou legislativou rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

3) V případě dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo v případě dítěte, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

4) Osvobozen od úplaty bude:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

5)Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

6) V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, které v daném měsíci bude delší než 5 dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty pro tento měsíc v poměrné nebo nižší výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu, a to v případě omezení nebo přerušení provozu v měsících červenci a srpnu nejméně 2 měsíce předem, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu.

 

Podklady pro výběr úplaty

1) Podklady pro výběr podle přehledu docházky zpracovává učitelka pověřená vedením MŠ.

2) Za zpoplatněné období vede jmennou evidenci, která obsahuje předepsanou úplatu, důvody (včetně přesné datumové identifikace) a výši případného snížení podle struktury uvedené v rozhodnutí, kterým ředitel školy úplatu stanovuje, a dále termín, kdy byla úplata uhrazena.

3) Veškeré podklady (zejména příjmové doklady, stvrzenky, atd.) odevzdá na konci škol. roku učitelka pověřená vedením MŠ řediteli školy do úschovy do archivu školy.

  

 

III. Výběr úplaty

1) Stanovenou úplatu vybírají v hotovosti učitelky MŠ v příslušných třídách a to od zákonných zástupců dětí. 

2) Úplata se vybírá v následujících termínech:

za období leden až březen                  v období od 20.1. do 20.2. příslušného roku

za období duben až červen                 v období od 20.4. do 20.5. příslušného roku

za období červenec a srpen                v období od 20.8. do 31.8. příslušného roku

za období září až prosinec                  v období od 20.9. do 20.10. příslušného roku

3) O termínu vybírání úplaty a její aktuální výši informuje učitelka pověřená vedením MŠ zákonné zástupce dětí písemně formou vývěsky na informační tabuli MŠ.

4) Po zaplacení úplaty vydá příslušná učitelka zákonnému zástupci dítěte stvrzenku příjmového dokladu s uvedením jména a příjmení dítěte, částky a zpoplatněného období.

 

Oběh peněžní hotovosti

1) Vybrané peníze a příjmové doklady uchovává učitelka pověřená vedením MŠ na uzamčeném místě.

2) Po ukončení výběru nalepí učitelka pověřená vedením MŠ všechny příjmové doklady na papír, provede celkovou sumarizaci, přiloží jmennou evidenci a proti stvrzence pokladního dokladu odevzdá řediteli školy. Stvrzenku uschová ke jmenné evidenci výběru příspěvku.

 

Osvobození od úplaty, snížení nebo prominutí úplaty

1) Žádost o osvobození od úplaty nebo žádost o snížení nebo prominutí úplaty podávají zák. zástupci dítěte písemně řediteli školy a to přímo nebo prostřednictvím učitelky pověřené vedením MŠ.

2) V případě žádosti o osvobození od úplaty musí součástí žádosti být doklady prokazující nárok na osvobození.

3) Ředitel školy si může od žadatele vyžádat další potřebné podklady.

4) Do doby rozhodnutí je výběr úplaty od dotčeného dítěte pozastaven.

5) Rozhodne-li ředitel školy, že žádost o osvobození od úplaty nebo o snížení nebo prominutí úplaty se zamítá, je zákonný zástupce povinen celou dlužnou částku uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokud zákonný zástupce dítěte neprokáže nárok na osvobození od úplaty do 30 dnů od vyzvání, žádost se zamítne.

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: zs_krouna@xaz.cz, 
https://www.zskrouna.cz

 

 

Směrnice k výběru úplaty
za předškolní vzdělávání

Platnost ode dne:  
29.4.2013

Účinnost ode dne:
1.9.2013

 

 

Tato směrnice upravuje vzhledem k místním podmínkám školy způsob výběru úplaty za předškolní vzdělávání podle § 123 zák. 561/2004 Sb.(dále jen zákona) a podle vyhl. 14/2005 Sb.

 

Výše úplaty

1) Výši úplaty stanoví ředitel školy na období šk. roku a zveřejní ji způsobem v místě obvyklým – webové stránky školy, vývěska MŠ, atd.

2) O snížení nebo prominutí úplaty z důvodů daných platnou legislativou rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

3) V případě dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo v případě dítěte, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

4) Osvobozen od úplaty bude:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

5) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je poskytováno bez úplaty, nejvýše však po dobu 12 měsíců. V případě dětí se zdravotním postižením je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytováno bez úplaty i po dobu delší, než 12 měsíců.

6) V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, které v daném měsíci bude delší než 5 dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty pro tento měsíc v poměrné nebo nižší výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu, a to v případě omezení nebo přerušení provozu v měsících červenci a srpnu nejméně 2 měsíce předem, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu.

 

Podklady pro výběr úplaty

1) Podklady pro výběr podle přehledu docházky zpracovává učitelka pověřená vedením MŠ.

2) Za zpoplatněné období vede jmennou evidenci, která obsahuje předepsanou úplatu, důvody (včetně přesné datumové identifikace) a výši případného snížení podle struktury uvedené v rozhodnutí, kterým ředitel školy úplatu stanovuje, a dále termín, kdy byla úplata uhrazena.

3) Veškeré podklady (zejména příjmové doklady, stvrzenky, atd.) odevzdá na konci škol. roku učitelka pověřená vedením MŠ řediteli školy do úschovy do archivu školy.

 

III. Výběr úplaty

1) Stanovenou úplatu vybírají v hotovosti učitelky MŠ v příslušných třídách a to od zákonných zástupců dětí. 

2) Úplata se vybírá v následujících termínech:

za období leden až březen                

    v období od 20.1. do 20.2. příslušného roku

za období duben až červen               

    v období od 20.4. do 20.5. příslušného roku

za období červenec a srpen               

    v období od 20.8. do 31.8. příslušného roku

za období září až prosinec                 

    v období od 20.9. do 20.10. příslušného roku

3) O termínu vybírání úplaty a její aktuální výši informuje učitelka pověřená vedením MŠ zákonné zástupce dětí písemně formou vývěsky na informační tabuli MŠ.

4) Po zaplacení úplaty vydá příslušná učitelka zákonnému zástupci dítěte stvrzenku příjmového dokladu s uvedením jména a příjmení dítěte, částky a zpoplatněného období.

 

Oběh peněžní hotovosti

1) Vybrané peníze a příjmové doklady uchovává učitelka pověřená vedením MŠ na uzamčeném místě.

2) Po ukončení výběru nalepí učitelka pověřená vedením MŠ všechny příjmové doklady na papír, provede celkovou sumarizaci, přiloží jmennou evidenci a proti stvrzence pokladního dokladu odevzdá řediteli školy. Stvrzenku uschová ke jmenné evidenci výběru příspěvku.

 

Osvobození od úplaty, snížení nebo prominutí úplaty

1) Žádost o osvobození od úplaty nebo žádost o snížení nebo prominutí úplaty podávají zák. zástupci dítěte písemně řediteli školy a to přímo nebo prostřednictvím učitelky pověřené vedením MŠ.

2) V případě žádosti o osvobození od úplaty musí součástí žádosti být doklady prokazující nárok na osvobození.

3) Ředitel školy si může od žadatele vyžádat další potřebné podklady.

4) Do doby rozhodnutí je výběr úplaty od dotčeného dítěte pozastaven.

5) Rozhodne-li ředitel školy, že žádost o osvobození od úplaty nebo o snížení nebo prominutí úplaty se zamítá, je zákonný zástupce povinen celou dlužnou částku uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokud zákonný zástupce dítěte neprokáže nárok na osvobození od úplaty do 30 dnů od vyzvání, žádost se zamítne.