Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Krouna moderní odbornou notebookovou učebnou pro podporu rozvoje jazykového a přírodovědného vzdělávání na I. stupni. Tato odborná učebna bude využívána pro výuku předmětů Anglický jazyk, Prvouka a Přírodověda. Dojde k modernizaci vybavení učebny, půjde o odpovídající ICT techniku (25 ks konvertibilních notebooků, včetně pouzder, 1 kus řídícího PC, 1 kus softwaru pro řízení výuky v učebně, 1 kus mobilního vozíku pro nabíjení minimálně 25 kusů notebooků, 1 kus wifi routeru, včetně instalace a konfigurace).

Cílová skupina: děti v mateřské škole, žáci v základní škole, pedagogičtí pracovníci v MŠ i ZŠ, rodiče dětí a žáků.

Realizované aktivity:
1) školní asistent v MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
2) zahraniční stáž ped. pracovníků MŠ
Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ, prostřednictvím zahraniční stáže (v zemích EU/Norsku/Islandu) a sdílením příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou dětí, žáků a studentů v zahraničí. Cílem výjezdu pedagogických pracovníků je dále rozvoj jejich pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění kvalitního vzdělávání každého dítěte.
3) projektový den MŠ ve výuce
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo
podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

4) projektový den mimo školku
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
6)  Klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy.  Klub bude zřízen pro podporu žáků v oblastech:  čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ.
7) doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

8) projektový den ve výuce ZŠ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:  737.035,- Kč

 VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 737.035,- Kč