Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Směrnice k držení dozorů a pohybu dětí po škole

Dozory

 1. Zaměstnanci školy vykonávají dozory v šatnách, na chodbách a přilehlých schodištích, ve školní jídelně, při akcích pořádaných školou, případně podle jiných pokynů ředitele školy nebo jeho zástupce (dále jen ředitele). Dozor konající zaměstnanec provádí osobně průběžnou kontrolu všech prostor, na které se dozor vztahuje.
 2. Před začátkem vyučování vykonává dozor v šatnách v době do 7.30 hod. školník. Při dozoru v šatnách školník v míře dané objektivními možnostmi zodpovídá za bezpečnost žáků v šatnách a přilehlých částech schodiště. V uvedených prostorách dále dbá na přiměřenou kázeň žáků, na dodržování pořádku, na šetrné zacházení se zařízením školy, na zhasínání světel.
 3. Dozor na chodbách začíná v 7.25 hod. a vyučující jej vykonává po všechny přestávky až do konce vyučování. Konání dozoru o přestávkách vyučující zahajuje bez zbytečného prodlení po skončení své vyučovací hodiny, v případě, že vyučovací hodinu před přestávkou nemá, zahajuje dozor se zvoněním na přestávku. Konání dozoru ukončuje po zazvonění na další hodinu. 
 4. Při dozoru na chodbách vyučující v míře dané objektivními možnostmi zodpovídá za bezpečnost žáků na chodbách, toaletách, ve třídách a přilehlých částech schodiště. V uvedených prostorách dále dbá na přiměřenou kázeň žáků, na dodržování pořádku, na šetrné zacházení se zařízením školy, na zhasínání světel, v zimním období nebo při průvanu na uzavření oken a při zvonění na hodinu na včasný nástup žáků do tříd.
 5. Žáky, kterým již končí vyučování, odvádí vyučující jejich poslední hodiny do šaten a žáky, kteří chodí na obědy, odtud dále odvádí do školní jídelny.
 6. Konání dozoru v šatnách vyučující zahajuje bez zbytečného prodlení po skončení své vyučovací hodiny, v případě, že vyučovací hodinu před přestávkou nemá, zahajuje dozor se zvoněním na přestávku.
 7. Při dozoru v šatnách vyučující v míře dané objektivními možnostmi zodpovídá za bezpečnost žáků v šatnách a přilehlých částech schodiště. V uvedených prostorách dále dbá na přiměřenou kázeň žáků, na dodržování pořádku, na šetrné zacházení se zařízením školy, na zhasínání světel. Za výše uvedené vyučující zodpovídá až do konce vyučovací hodiny, po kterou má v šatnách dozor.
 8. Konání dozoru ve školní jídelně vyučující zahajuje bez zbytečného prodlení po skončení své vyučovací hodiny, v případě, že vyučovací hodinu před přestávkou nemá, zahajuje dozor se zvoněním na přestávku.
 9. Při dozoru ve školní jídelně vyučující v míře dané objektivními možnostmi zodpovídá za bezpečnost žáků v jídelně a přilehlé části chodby včetně toalet. V uvedených prostorách dále dbá na přiměřenou kázeň žáků, na dodržování pořádku, na šetrné zacházení se zařízením školy a na kulturu stravování. Za výše uvedené vyučující zodpovídá až do odchodu posledního žáka z jídelny v příslušné době dozoru.
 10. Konání dozoru při ostatních akcích školy vyučující zahajuje v době uvedené žákům a jejich zák. zástupcům jako čas zahájení akce (srazu) a končí jej v době uvedené jako ukončení akce, nedohodne-li se se zák. zástupci žáka písemnou formou jinak (např. písemný souhlas, že žák může jít od vlaku domů sám apod.)
 11. Při dozoru při ostatních akcích vyučující v míře dané objektivními možnostmi zodpovídá za bezpečnost žáků a za přiměřenou kázeň žáků. Dbá, aby žáci reprezentovali školu a obec a chovali se v souladu se společenskými normami.
 12. Zaměstnanec konající dozor je povinen, pokud to pracovní a provozní podmínky dovolují, si organizovat pracovní i soukromé záležitosti tak, aby mu nebránily v konání dozorů.

Pohyb žáků po škole

 1. Ráno po příchodu do školy se žáci zdržují ve svých šatnách. Po přípravném zvonění odcházejí do svých tříd a připravují se na vyučování. Bezdůvodný pohyb po škole je nepřípustný.
 2. V době malých přestávek se žáci zdržují ve svých třídách a připravují se na následující hodinu, případně se přesunují na výuku do třídy jiné. Mohou si dojít na toaletu. Další pohyb po chodbách v době malých přestávek je možný jen s rozumným důvodem (jednání s vyučujícím v kabinetu, pitný režim, odůvodněná návštěva žáka v jiné třídě, apod.) a  s přihlédnutím k okamžitým podmínkám, k povaze žáka, atd. Vyučující konající dozor má právo bezdůvodný pohyb žákovi zakázat.
 3. V době velké přestávky se žáci zdržují na chodbách nebo ve svých třídách, připravují se na následující hodinu, případně se přesunují na výuku do třídy jiné. Pohyb žáků mezi patry je možný jen s rozumným důvodem.
 4. Chození žáků do šaten o přestávkách v průběhu vyučování je možný pouze se souhlasem vyučujícího konajícího dozor nebo třídního učitele.
 5. Po skončení vyučování odvádí učitel žáky do šaten a na oběd. Návrat žáků zpět nahoru do školy je možný jen v odůvodněných případech a pouze se souhlasem některého zaměstnance školy.
 6. Pokud vyučující nechá žáky dodělávat práci ve třídě i po skončení vyučování, zodpovídá za jejich bezpečnost.
 7. Při hodinách konaných mimo pravidelné učebny (např. Tv) žáci o přestávce čekají na chodbě na místě určené vyučujícím Tv. Ten si je na začátku hodiny vyzvedne a zajistí jejich přesun na místo hodiny. Po skončení těchto hodin je vyučující odvede do šaten a není-li v dané přestávce v šatně dozor, vyčká, až všichni žáci šatny opustí.
 8. Při hodinách konaných ve specializovaných učebnách (např. kuchyňka, Hv, atd.) určí vyučující příslušného předmětu žákům místo, kde na něj budou čekat. Přitom dbá, aby na určeném místě byl v době čekání zajištěn dozor.
 9. Do školní jídelny vstupují žáci pouze na pokyn dozor konajícího vyučujícího případně jiného zaměstnance školy. Zaměstnanec, který žáky do jídelny pustil, za ně zodpovídá až do příchodu učitele konajícího dozor. Při jídle se žáci zbytečně nezdržují a po jídle neprodleně opouštějí jídelnu a odcházejí do družiny nebo do šaten.
 10. Při ostatních akcích organizovaných školou si žáci nebo jejich zák. zástupci zorganizují příchod a odchod tak, aby na místě zahájení nebo ukončení akce byli v době stanovené vyučujícím.

 

V Krouně dne 1.1.2003, Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy