Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Směrnice k organizaci zájmových kroužků a jiných výchovně vzdělávacích aktivit

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800

e-mail: zs_krouna@xaz.cz, https://www.zskrouna.cz

Směrnice k organizaci zájmových kroužků a jiných výchovně vzdělávacích aktivit

Platnost ode dne:

29.10.2013

Účinnost ode dne:

1.11.2013

§1 Předmět úpravy

1) Tato směrnice upravuje organizaci zájmových kroužků a dalších výchovně vzdělávacích aktivit (dále jen kroužků) probíhajících pro žáky školy organizovaně v prostorách nebo v areálu školy a se souhlasem školy.

2) Vztahuje se na zaměstnance školy i na třetí osoby, které kroužky organizují, zajišťují a vedou, dále se vztahuje na žáky docházející do kroužků a na jejich zákonné zástupce.

3) Pojem kroužky pro účely této směrnice zahrnuje veškeré pro žáky v prostorách nebo v areálu školy organizované aktivity, které jsou pro žáky dobrovolné, probíhají mimo vyučování, probíhají skupinově nebo individuálně a probíhají pravidelně nebo i nepravidelně po dobu školního roku nebo jeho převážné části. Za kroužek je považována i aktivita, která byla zahájena se záměrem realizace po dobu školního roku nebo jeho převážné částí, avšak byla z jakýchkoliv důvodů předčasně ukončena.

4) Mezi kroužky jsou počítány i aktivity školního divadelního souboru, školního časopisu, hasičů, logopedie, náboženské výchovy, která neprobíhá podle §15 zákona 561/2004 Sb., a podobně. Mezi kroužky není počítána činnost školní družiny, školní knihovny, doučování žáků ani reedukační péče.

5) Není-li stanoveno jinak, vztahují se na realizaci kroužků a jiných výchovně vzdělávacích aktivit všechna relevantní ustanovení školního řádu a dalších vnitřních norem školy.

§2 Organizace kroužků

1) Kroužky jsou organizovány zaměstnanci školy, třetími osobami nebo jinými institucemi (dále jen organizátoři).

2) Škola vytváří prostorové i materiální podmínky k realizaci kroužků.

3) Realizace kroužků nesmí v žádném případě narušovat základní výchovně vzdělávací proces školy, tj. nesmí zasahovat do vyučování, blokovat techniku, pomůcky, učebny nebo jiné prostory, bránit zaměstnancům školy ve výkonu jejich práce dle příslušné náplně práce, bránit žákům v plnění jejich řádných i mimořádných povinností, a to ani v případě mimořádných a neočekávaných změn, jakými jsou například změny v rozvrhu během školního roku, suplování, dohledy nad žáky, potřeba učeben nebo jiných prostor, mimořádné vzdělávací nebo výchovné úkoly zadané žákům a podobně, nedohodne-li se organizátor s ředitelem školy jinak.

4) V případě personálního, časového, materiálního, výchovně vzdělávacího nebo prostorového souběhu realizace základní výchovně vzdělávací činnosti školy a kroužků má vždy přednost činnost školy, a to i v případě, že tím organizátorovi kroužku vznikne finanční nebo jiná újma například v podobě povinnosti vrátit zákonným zástupcům žáků část úplaty nebo v podobě jízdních či jiných výdajů, nedohodne-li se organizátor s ředitelem školy jinak.

5) Činnost kroužků nesmí ohrožovat bezpečnost žáků – účastníků kroužků ani bezpečnost dalších osob, tj. ostatních žáků, zaměstnanců nebo dalších osob a nesmí ohrožovat ani majetek školy.

6) Kroužky jsou organizovány jako bezplatné nebo za úplatu. Úplata za kroužek může být příjmem školy nebo může být příjmem organizátora kroužku. V případě, že úplata za kroužek je příjmem organizátora kroužku, vzniká z finančního hlediska smluvní vztah mezi organizátorem kroužku a zákonným zástupcem žáka, nedohodne-li se organizátor s ředitelem školy jinak.

7) Prostory včetně vybavení pro realizaci kroužku jsou organizátorovi kroužku školou poskytovány bezúplatně nebo za úplatu. O způsobu poskytnutí rozhoduje ředitel školy. V případě bezúplatných kroužků jsou prostory poskytovány vždy bezplatně.

8) Organizátor kroužku o záměru realizovat kroužek informuje nejméně 1 týden před plánovaným zahájením realizace kroužku ředitele školy a dohodne s ním podmínky realizace kroužku, tj. zejména termíny, prostory, osoby vedoucích, předpokládaný počet a skladbu účastníků, úplatu za kroužek i za prostory a podobně.

9) Realizace kroužků končí nejpozději 30. června, neurčí-li organizátor jinak.

§3 Povinnosti organizátorů kroužků

1) Organizátor před zahájením realizace kroužku a na základě dohody s ředitelem školy stanoví termín zahájení realizace kroužku, místo a čas zahájení vlastního kroužku nebo místo a čas srazu žáků do kroužku, místo a čas ukončení kroužku (dále jen místo a čas kroužku), výši případné úplaty a jméno fyzické osoby pověřené vedením kroužku a prokazatelně s těmito informacemi seznámí zákonné zástupce žáků – účastníků kroužku (dále jen žáků) a předá je nejméně týden před prvním konáním kroužku v příslušném školním roce řediteli školy. Dále je povinen informovat způsobem přiměřeným věku žáků zákonné zástupce žáků i žáky samotné a dále i ředitele školy o ukončení realizace kroužku dojde-li k němu dříve než 30. června.

2) V případě kroužků realizovaných ve vnitřních prostorách školy je místem ukončení vždy místnost, ve které kroužek probíhá. Škola nekoná dohled nad žáky během jejich přesun do a z kroužků. Dohled nad žáky v této době zajišťují zákonní zástupci žáků, případně žáci do a z kroužků dochází samotní. Pokud by docházka žáků do a z kroužku způsobovala narušování klidu ve škole, zajistí hromadné přesuny účastníků kroužku z/do šatny nebo z/do školní družiny organizátor kroužku.

3) Organizátor kroužku zodpovídá za bezpečnost žáků od okamžiku zahájení kroužku na místě stanoveném podle odst. 1) do okamžiku ukončení kroužku na místě stanoveném podle odst. 2).

4) Organizátor kroužku je povinen plně respektovat pokyny ředitele školy směřující k zajištění bezpečnosti žáků.

5) Případné změny podmínek realizace kroužku, tj. zejména změny termínů, prostor, zodpovědné fyzické osoby, úplaty za kroužek a její výše je organizátor kroužku povinen bez zbytečného odkladu oznamovat řediteli školy. Změny v počtu a skladbě účastníků oznamuje řediteli školy, pokud představují více než 30% původně dohodnutého počtu. Jednorázové změny místa a času oznamuje pouze v případech hodných zvláštního zřetele, například v případě mimořádné vycházky do terénu, mimořádného výjezdu s žáky a podobně.

5) Organizátor je povinen řediteli školy nebo školníkovi bez zbytečného odkladu nahlásit veškeré závady v prostorách realizace kroužku včetně závad na pomůckách vybavení a v případě závad ohrožujících bezpečnost a zdraví žáků nebo dalších osob nebo hrozících vznikem materiálních škod činnost kroužku okamžitě ukončit. Současně je povinen učinit v rozsahu svých sil a možností opatření, která by mohla škodám zabránit. Přednost má však vždy bezpečnost a zdraví žáků a dalších osob.

6) Organizátor kroužku je povinen organizovat činnost kroužku tak, aby počet účastníků nepřesáhl hranici, která by znemožňovala zajištění bezpečnosti žáků a dalších osob, a dále aby prostory, činnosti nebo pomůcky byly přiměřené věku žáků a neohrožovaly jejich zdraví a bezpečnost nebo majetek školy. V případě kroužků s převažujícími sportovními aktivitami je nejvyšší možný počet žáků kroužku připadajících na 1 vedoucího třicet žáků.

7) Organizátor je povinen vést v kroužku průběžně evidenci docházky žáků a mít k dispozici písemné přihlášky žáků do kroužku podepsané zákonnými zástupci žáků.

8) Organizátor je povinen dohodnout se zákonnými zástupci žáků způsob oznamování mimořádných změn v konání kroužků, například odpadnutí kroužku a podobně. V případě, že odpadnutí kroužku bude mít za následek zvýšený počet žáků ve školní družině v čase, kdy měl být kroužek, je organizátor povinen o tom bez zbytečného prodlení informovat i ředitele školy.

9) V případě, že organizátor kroužku nebude moci z organizačních důvodů předem informovat zákonné zástupce žáků o odpadnutí kroužku, bude dohled nad žáky po dobu, kdy měl být kroužek konán, zajištěn v případě žáků 1. stupně ve školní družině a v případě žáků 2. stupně v šatně školy. Informování pracovníka školní družiny i žáků samotných o jejich pobytu ve školní družině nebo šatně zajistí organizátor kroužku nebo o potřebě zajistit předání uvedené informace uvědomí ředitele školy.

10) V případě kroužků realizovaných za úplatu je organizátor povinen informovat zákonné zástupce o způsobu výběru úplaty a o způsobu vypořádání případných nedoplatků nebo přeplatků.

11) Organizátor je povinen po ukončení kroužku uvést prostory, pomůcky a vybavení do původního stavu a současně do stavu, který nebude ohrožovat bezpečnost a zdraví jakýchkoliv osob.

§4 Docházka žáků do kroužků a povinnosti žáků a zákonných zástupců.

1) K docházce do kroužku se žáci přihlašují písemnou přihláškou podepsanou zákonným zástupcem žáka. Přihláška obsahuje minimálně následující údaje: jméno a příjmení žáka, dále místo, den a čas kroužku a termín zahájení kroužku.

2) Přihlášením žáka do kroužku se jeho docházka stává povinnou a vztahují se na ni všechna relevantní ustanovení školního řádu.

3) V případě zákonným zástupcům předem neohlášeného odpadnutí kroužku je žák povinen dobu, kdy měl být kroužek konán, strávit v prostorách školy, kde je zajištěn dohled, tj. ve školní jídelně po dobu odběru a konzumace svého oběda a dále v případě žáka 1. stupně ve školní družině v době jejího provozu nebo v případě žáka 2. stupně v šatně školy v době od 11.05 do 13.35 hodin. Bude-li potřeba dohled nad žákem 2. stupně zajistit i po čase 13.35 hodin, ohlásí se žák v ředitelně školy.

4) V případě zvlášť závažného porušení podmínek docházky do kroužku nebo opakovaného méně závažného porušování podmínek docházky do kroužku může být žák z kroužku vyloučen, v případě kroužku poskytovaného za úplatu i bez nároku na vrácení poměrné části již zaplacené úplaty.

5) Vyloučení může být okamžité nebo od termínu dalšího kroužku, a dále dočasné nebo trvalé. O vyloučení žáka z kroužku informuje organizátor kroužku bez zbytečného odkladu zákonné zástupce žáka a současně ředitele školy.

6) Okamžité vyloučení žáka z kroužku je možné pouze v případě, že kroužek je realizován v prostorách nebo areálu školy a dále za podmínky, že v případě okamžitého vyloučení žáka 1. stupně je nad ním do doby plánovaného ukončení kroužku zajištěn dohled, například tím, že se žák zapsaný do školní družiny po okamžitém vyloučení vrátí do školní družiny. Způsob dohledu (například přivoláním dalšího zaměstnance školy a podobně) nad žákem vyloučeným okamžitě z kroužku během jeho přesunu do školní družiny nebo do šatny školy a odchodu ze školy stanoví fyzická osoba vedoucí kroužek s ohledem na věk a osobnost žáka a na okolnosti vyloučení.

7) Žák je povinen chodit na kroužek připraven dle pokynů organizátora kroužku, tj. být zejména vybaven potřebnými pomůckami a vhodným oblečením, a během pobytu v kroužku plnit pokyny vedoucího kroužku a dbát na bezpečnost svoji i dalších osob.

8) Zákonný zástupce je povinen hradit případnou úplatu za kroužek, a to v termínech a způsobem stanoveným organizátorem kroužku. Je také povinen organizátorovi kroužku omlouvat předem známé neúčasti na kroužku a v případě neočekávaných neúčastí je omlouvat nejpozději do 2 pracovních dnů od absence žáka na kroužku. Opakované porušení těchto povinností může být důvodem k vyloučení žáka z kroužku.

§5 Bezpečnost žáků a organizátorů

1) Pobyt žáků v kroužcích realizovaných v souladu s touto směrnicí a vedení kroužků zaměstnanci školy je pro účely řešení případných škod a úrazů považováno za účast na školních akcích a za výkon práce. Škola nenese odpovědnost za případné úrazy organizátorů kroužků, kteří nejsou zaměstnanci školy, a případné škody na jejich majetku, nevzniknou-li hrubým porušením povinností školy v oblasti BOZP a PO ze strany školy, které poškozený nemohl předvídat, kterým nemohl předejít a kterým nemohl zabránit.

2) Za škody na zdraví nebo na majetku jakýchkoliv osob v důsledku pochybení nebo zanedbání dohledu nebo dalších povinností ze strany organizátora nebo vedoucího kroužku nebo v důsledku nesplnění povinností dle §3 odst. 10, nese plnou odpovědnost organizátor kroužku.

3) Ředitel školy je oprávněn v případě, že bude mít v souvislosti s konáním kroužku důvodné podezření na možné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti žáků nebo třetích osob nebo na možnost vzniku škod na majetku školy, kdykoliv konání kroužku zastavit a dočasně (tj. v den konání) nebo trvale (tj. na celý šk. rok) ukončit.

4) Rozhodnutí o dočasném ukončení oznamuje ředitel školy organizátorovi kroužku nebo přítomnému vedoucímu ústně nebo písemně nebo telefonicky, rozhodnutí o trvalém ukončení kroužku oznamuje ředitel školy organizátorovi kroužku písemně.

5) V případě ukončení činnosti kroužku z rozhodnutí ředitele školy zajistí organizátor kroužku dohled nad žáky v den konání kroužku až do doby řádného ukončení kroužku a v případě trvalého ukončení kroužku zajistí organizátor nejpozději do 2 pracovních dnů informování zákonných zástupců všech žáků o ukončení činnosti kroužku.

6) V případě dočasného nebo trvalého ukončení činnosti kroužku rozhodnutím ředitele školy z důvodů, jejichž příčiny jsou na straně organizátora nebo vedoucího kroužku, nenese škola žádnou odpovědnost za případné škody nebo náklady, které organizátorovi kroužku nebo účastníkům kroužku vzniknou v důsledku ukončení činnosti kroužku. Tyto náklady vždy nese organizátor kroužku, a to i ve vztahu k zákonným zástupcům žáků.

7) V případě dočasného nebo trvalého ukončení činnosti kroužku rozhodnutím ředitele školy z důvodů, jejichž příčiny nejsou na straně organizátora nebo vedoucího kroužku, se škola na krytí vzniklých škod a nákladů, které organizátorovi kroužku nebo účastníkům kroužku vzniknou v důsledku ukončení činnosti kroužku, může podílet nejvýše do 50%. Prokazování výše škod a nákladů je na straně organizátora kroužku.

§6 Činnost školní knihovny a doučování žáků

1) Škola prostřednictvím zaměstnanců zajišťujících činnost školní knihovny nebo doučování žáků koná dohled nad žáky (návštěvníky školní knihovny) pouze v prostorách a v době provozu školní knihovny a nad žáky (účastníky doučování) v prostorách a v době určené jednotlivými pedagogy žákům k doučování.

2) Doučování žáků nebo zajišťování chodu školní knihovny jsou pro příslušné zaměstnance výkonem práce a pro příslušné žáky účastí na školních akcích.

3) Škola nekoná dohled nad žáky během jejich přesun do a z aktivit uvedených v odst. 1 a odst. 2. Dohled nad žáky v této době zajišťují zákonní zástupci žáků, případně žáci do a z uvedených aktivit dochází samotní.

Mgr. Kyncl Josef