Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Směrnice k výběru příspěvku na provoz školní družiny

Tato směrnice upravuje vzhledem k místním podmínkám školy způsob výběru poplatku za školské služby podle § 123 zák. 561/2004 Sb.(dále jen zákona) a podle vyhl. 74/2005 Sb.

I. Výše příspěvku

Výši příspěvku stanoví ředitel školy a seznámí s ní zák. zástupce žáků způsobem v místě obvyklým – webové stránky školy, úřední deska zřizovatele, atd.

II. Podklady pro výběr příspěvku

1) Podklady pro výběr podle přehledu docházky zpracovává vychovatelka ŠD.

2) Za zpoplatněné období vede jmennou evidenci, která obsahuje předepsaný poplatek, důvody (včetně přesné datumové identifikace) a výši případného snížení podle struktury uvedené v rozhodnutí, kterým ředitel školy příspěvek stanovuje, a dále termín, kdy byl příspěvek uhrazen.

3) Veškeré podklady (zejména příjmové doklady, stvrzenky, atd.) odevzdá na konci škol. roku vychovatelka ŠD řediteli školy do úschovy do archivu školy.

III. Výběr příspěvku

1) Stanovený příspěvek vybírá v hotovosti vychovatelka ŠD a to od žáků nebo od jejich zák. zástupců.

2) Příspěvek se vybírá čtvrtletně v následujících termínech:

za září do 30.9.

za říjen až prosinec do 15.12.

za leden až březen do 31.3.

za duben až červen do 20.6.

3) Příspěvek se vybírá v období dvou týdnů před uplynutím termínů stanovených ředitelem školy. O termínu vybírání příspěvku a jeho aktuální výši informuje vychovatelka ŠD zákonné zástupce žáků ústně prostřednictvím jejich dětí, případně o zahájení výběru a o výši vybíraného příspěvku provede zápis do notýsku nebo žákovské knížky.

4) Po zaplacení příspěvku vydá vychovatelka ŠD žákovi stvrzenku příjmového dokladu s uvedením jména žáka, částky, zpoplatněného období a případně informace o důvodu a výši jeho snížení.

5) Není-li příspěvek ve stanovený termín uhrazen, provede vychovatelka ŠD zápis o výběru příspěvku do notýsku nebo žákovské knížky vždy.

6) Je-li žák v době výběru příspěvku nepřítomen a jde-li o omluvenou absenci, provede vychovatelka ŠD zápis o výběru příspěvku ihned po návratu žáka do školy.

7) Nedojde-li k uhrazení příspěvku ani podle jednoho z výše uvedených bodů, informuje vychovatelka ŠD neprodleně ředitele školy, který rozhodne o dalším postupu v souladu se zákonem a s prováděcími předpisy.

8) Ve výjimečných případech (např. při předem známé delší absenci žáka, při ukončení docházky do ŠD během roku, atd.) může být příspěvek uhrazen i mimo uvedená období.

9) Neuhrazení příspěvku není důvodem pro vyřazení dítěte z docházky do ŠD nebo z účasti na jejích akcích, může však být k tomuto přihlédnuto při zařazování dítěte do školní družiny pokud počet zájemců přesahuje kapacitu ŠD nebo při zařazování nezapsaného dítěte do činností ŠD.

IV. Oběh peněžní hotovosti

1) Vybrané peníze a příjmové doklady uchovává vychovatelka ŠD na uzamčeném místě.

2) Po ukončení výběru příspěvku a je-li třeba i po uplynutí doby 3 pracovních dnů po zápisu podle bodu II. odst. 4) nalepí vychovatelka ŠD všechny příjmové doklady na papír, provede celkovou sumarizaci, přiloží jmennou evidenci a proti stvrzence pokladního dokladu odevzdá řediteli školy. Stvrzenku uschová ke jmenné evidenci výběru příspěvku.

3) Příspěvky uhrazené po období uvedeném v bodě III. odst. 2) odevzdává proti stvrzence pokladního dokladu řediteli školy bez zbytečného prodlení.

V. Osvobození od příspěvku

1) Žádost o osvobození od placení příspěvku podávají zák. zástupci žáka písemně řediteli školy a to přímo nebo prostřednictvím vychovatelky ŠD:

2) Ředitel školy si vyžádá veškeré nutné podklady a o žádosti rozhodne.

3) Do doby rozhodnutí je výběr příspěvku od dotčeného žáka pozastaven.

4) Rozhodne-li ředitel školy, že žádost o osvobození příspěvku se zamítá, je zákonný zástupce povinen celou dlužnou částku uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

5) Pokud zákonný zástupce žáka neprokáže nárok na osvobození od příspěvku do 30 dnů od vyzvání, žádost se zamítne.

Platnost od 1.1.2005 Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy