Bezhotovostní platba stravného

Vážení rodiče, vážení strávníci.

 

Ve školním roce 2014/2015 opět doporučujeme hradit stravné ve školní jídelně (tj. stravné žáků MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců školy i cizích strávníků – fyzických osob) bezhotovostně. I nadále platí:

– za více strávníků (např. za více dětí ve škole, školce, zaměstnanci nebo cizí strávníci, případně v kombinaci) bude možné platbu provádět hromadně jednou částkou

– pokud jste v minulém šk. roce bezhotovostně stravné již hradili a budete ve stravování pokračovat, novou přihlášku nepodáváte (pouze si vzhledem k navýšení ceny obědů o 1,- Kč nebo v případě změny rozsahu stravování proveďte změnu výše trvalého příkazu)

 

Výhody bezhotovostní platby jsou zejména:

– odpadne manipulace s hotovými penězi (riziko ztráty, atd.)

– nebudete muset na úhradu stravného každý měsíc myslet

 

Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní platbu stravného, bude postup následující:

 

1) na přihlášce níže vyplňte všechny údaje (variabilní symbol Vám sdělí vedoucí ŠJ – telefonicky, e-mailem jĂ­delna@zskrouna.cz nebo při osobní návštěvě)

 

2) poznačte si číslo účtu školní jídelny a přidělený variabilní symbol Vaší platby

 

3) výši nastavené měsíční platby si vypočtěte postupem:

předpokládaný počet obědů za měsíc krát cena oběda (příp. stravného v MŠ) + 5,- = výsledek

(5,- Kč = spoluúčast na poplatcích bance, které škole vzniknou)

ceny k 1.9.2014:        

děti v MŠ do 6 let celodenní 34,- Kč; MŠ polodenní 28,- Kč

děti v MŠ 7 a více let celodenní 39,- Kč; MŠ polodenní 33,- Kč

žáci ZŠ 7 až 10 let 26,- Kč

žáci ZŠ 11 až 14 let 28,- Kč

žáci ZŠ 15 a více let 29,- Kč;

ceny dalších kategorií najdete na www stránkách školy v sekci „školní jídelna“;

výši platby si zvolte raději o cca 50,- Kč až 80,- Kč vyšší, než Vám vyjde výpočtem, neboť můžete např. odebrat více obědů a podobně a všechny tyto změny by měly za následek, že byste museli měnit trvalý příkaz.

 

4) Měsíčně uhrazená částka nesmí být nižší než skutečné disponibilní stravné v daném měsíci (tj. nelze projíst více, než bude na trvalém příkazu plus případné přebytky za odhlášky z minulých měsíců).

 

5) Do 2 týdnů si zřiďte trvalý příkaz u Vaší banky s měsíční splatností nejpozději k 15. dni běžného měsíce (tedy tak, aby první platba proběhla již k 15.9.);

– za strávníky z řad žáků a zaměstnanců MŠ a ZŠ nastavte platbu v měsících září až červen (banky to běžně „umí“); případné stravné žáků MŠ nebo zaměstnanců během letních prázdnin (tj. za červenec a srpen) bude čerpáno buď z přeplatku za uplynulé období nebo jej uhradíte v hotovosti,

– za cizí strávníky nastavte platbu celoročně tj. každý měsíc,

 

6) Zálohu ponechte stejnou na všechny měsíce, tj. neuvažujte vliv vánočních a jiných „krátkých“ prázdnin, státních svátků, atd.

 

7) Pokud se výrazně změní (zvýší nebo sníží) počet odebíraných obědů, nahlaste tuto skutečnost neprodleně vedoucí školní jídelny a po dohodě s ní proveďte změnu trvalého příkazu.

 

8) Odhlašování obědů bude probíhat stejnými způsoby jako doposud.

 

9) Nevyčerpané stravné (tedy přebytek z měsíční zálohy a peníze za odhlášené obědy budou strávníkovi převáděny do dalšího měsíce).

 

10) Vyúčtování bude provedeno:

– u žáků a zaměstnanců školy 1x ročně na přelomu června a července (nebo při ukončení stravování),

– u cizích strávníků při ukončení stravování, dále pak automaticky pokud přeplatek přesáhne výši obvyklého dvouměsíčního stravného strávníka, min. však 500,- Kč nebo na požádání, pokud přeplatek dosáhne nejméně výše obvyklého měsíčního stravného, nejméně však 300,- Kč,

– přeplatek Vám bude poukázán zpět na Váš účet (do 31.7. běžného roku nebo do 1 měsíce od ukončení stravování)

 

Vzor přihlášky ve formátu *.doc je ke stažení zde .

 

Přihláška bezhotovostní úhrady stravného

Jméno a příjmení strávníka (případě více strávníků) – do závorky za jméno(a) uveďte třídu(y), v případě žáka MŠ uveďte „“, v případě zaměstnanců „zam“, v případě cizích strávníků celou adresu.

1) ………………………………………………………………………
Dny pravidelného stravování:            q Po   q Út   q St    q Čt   q

2).………………………………………………………………………
Dny pravidelného stravování:            q Po   q Út   q St    q Čt   q

3).………………………………………………………………………
Dny pravidelného stravování:            q Po   q Út   q St    q Čt   q

4).………………………………………………………………………
Dny pravidelného stravování:            q Po   q Út   q St    q Čt   q

Přidělený variabilní symbol platby: ……………………………… (přidělí jej vedoucí ŠJ)

Konstantní symbol: 0558

Platbu provádějte na účet: 2407624359/0800 (majitel účtu: Základní škola a mateřská škola Krouna)

Číslo Vašeho účtu, ze kterého budete platbu provádět a kód banky:
……………………………………

Nastavené datum splatnosti: ……………………………………………

* V případě, že platba obsahuje stravné za více strávníků, rozepište ji:

Strávník: ……………………………………… stravné …………… Kč

Strávník: ……………………………………… stravné …………… Kč

Strávník: ……………………………………… stravné …………… Kč

Strávník: ……………………………………… stravné …………… Kč

     * Platba celkem:  …………… Kč

Souhlasím s tím, že zúčtování na konci školního roku bude provedeno společně za všechny výše uvedené strávníky. 

 

                   

 V ………………. dne ………………                   

Podpis strávníka nebo jeho zák. zástupce:
 ……………………………………………………

 * Vyplňte pouze při hromadné platbě za více strávníků

 

 

 

 

 

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 23 2014
Expired!

Leave a comment