Bezhotovostní platba stravného

Vážení rodiče, vážení strávníci.

 

Od září 2010 bude možné stravné ve školní jídelně (tj. stravné žáků MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců školy i cizích strávníků – fyzických osob) hradit bezhotovostně. Nadále možný také zůstane i současný způsob platby v hotovosti.

Bezhotovostní úhrada stravného má své výhody (odpadne manipulace s hotovými penězi, riziko ztráty, nebudete muset na úhradu stravného každý měsíc myslet) i nevýhody (nutnost zřízení trvalého příkazu k úhradě, zvýšené náklady v podobě bankovních poplatků na straně plátce i příjemce, atd.).

Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní platbu stravného, postupujte následovně:

1) každý strávník s bezhotovostní platbou musí mít svůj trvalý příkaz (tj. platbu např. za 3 strávníky nelze posílat v jedné celkové částce),

2) na přihlášce níže vyplňte všechny údaje,

3) poznačte si číslo účtu školní jídelny a přidělený variabilní symbol Vaší platby a přihlášku vraťte do školní jídelny,

4) výši nastavené měsíční platby si vypočtěte postupem:

    předpokládaný počet obědů za měsíc krát cena oběda (příp. stravného
    v MŠ) + 10,- (10,- Kč je spoluúčast na poplatcích bance, které škole
    vzniknou)
    ceny k 1.9.2010: MŠ celodenní 29,- Kč; MŠ polodenní 24,- Kč; žáci ZŠ
    1.-4. roč. 23,- Kč; žáci ZŠ 5.-9. roč. 25,- Kč;   
    ceny dalších kategorií najdete na www stránkách školy v sekci „školní jídelna“);
výši měsíční platby si zvolte raději o cca 50,- Kč až 80,- Kč vyšší, než Vám vyjde výpočtem, neboť vláda od ledna 2011 pravděpodobně zvýší dolní sazbu DPH a tím vzrostou ceny potravin a také stravného, případně můžete odebrat více obědů a podobně a všechny tyto změny by měly za následek, že byste museli měnit trvalý příkaz, za což bance opět zaplatíte,

5) měsíčně uhrazená částka nesmí být nikdy nižší než skutečné disponibilní stravné v daném měsíci (tj. nelze projíst více, než bude na trvalém příkazu plus případné přebytky za odhlášky z minulých měsíců); pokud by k této situaci došlo, bude strávník vyřazen ze stravování a opětovné stravování mu bude umožněno až po úhradě nedoplatku,

6) do 2 týdnů si zřiďte trvalý příkaz u Vaší banky s měsíční splatností nejpozději k 15. dni běžného měsíce (tedy tak, aby první platba proběhla již k 15.9.);

– za strávníky z řad žáků a zaměstnanců MŠ a ZŠ nastavte platbu v měsících září až červen (banky to běžně „umí“); případné stravné žáků MŠ nebo zaměstnanců během letních prázdnin (tj. za červenec a srpen) bude čerpáno buď z přeplatku za uplynulé období nebo jej uhradíte v hotovosti,

– za cizí strávníky nastavte platbu celoročně tj. každý měsíc,

7) zálohu ponechte stejnou na všechny měsíce, tj. neuvažujte vliv vánočních a jiných „krátkých“ prázdnin, státních svátků, atd.,

8) pokud se výrazně změní (zvýší nebo sníží) počet odebíraných obědů, nahlaste tuto skutečnost neprodleně vedoucí školní jídelny a po dohodě s ní proveďte změnu trvalého příkazu,

9) odhlašování nebo přihlašování obědů bude probíhat stejnými způsoby jako doposud; při občasném přihlášení oběda navíc nezapomeňte, aby byl finančně kryt (tj. aby rezerva trvalého příkazu a přebytky z předchozích měsíců byly dostatečné),

10) nevyčerpané stravné (tedy přebytek z měsíční zálohy a peníze za odhlášené obědy budou strávníkovi převáděny do dalšího měsíce),

11) vyúčtování bude provedeno:

– u žáků a zaměstnanců školy1x ročně na přelomu června a července (nebo při ukončení stravování),

– u cizích strávníků při ukončení stravování, dále pak automaticky pokud přeplatek přesáhne výši obvyklého dvouměsíčního stravného strávníka, min. však 500,- Kč nebo na požádání, pokud přeplatek dosáhne nejméně výše obvyklého měsíčního stravného, nejméně však 300,- Kč,

– přeplatek Vám bude poukázán zpět na Váš účet (do 31.7. běžného roku nebo do 1 měsíce od ukončení stravování)

 

Přihláška bezhotovostní úhrady stravného 

Přidělený variabilní symbol platby:* ………….

Konstantní symbol: 0558

Platbu provádějte na účet:
2407624359/0800
(majitel účtu: Základní škola a mateřská škola Krouna)

Jméno a příjmení strávníka: …………………………………

Třída ve šk.r. 2010/11 (zaměstnanci vyplní „zam“; cizí strávníci vyplní svoji adresu):

……………………………………………………………………

Dny pravidelného stravování:            q Po   q Út   q St    q Čt   q

Číslo Vašeho účtu, ze kterého budete platbu provádět a kód banky:

Nastavené datum splatnosti: ……………………..

 

                                                                                

V ………………. dne ……………….                   

Podpis strávníka nebo jeho zák. zástupce: 

……………………………………………………..

* Variabilní symbol Vám bude přidělen:
a) při vyzvednutí této přihlášky v kanceláři vedoucí ŠJ
nebo
b) pokud si chcete přihlášku stáhnout z webu školy a poslat ji do školy už vyplněnou, napište si o variabilní symbol na adresu jidelna@zskrouna.cz (napište jméno, příjmení a třídu žáka v novém školním roce nebo přesnou adresu strávníka)

 

 

 

 

 

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 10 2010
Události vypršely

Leave a comment