Informace k zápisu do I. třídy a k žádosti o odkladu zahájení povinné školní docházky

Informace k zápisu do I. třídy a k žádosti o odkladu zahájení povinné školní docházky

 

Zápis:

V důsledky novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) došlo ke změně termínů zápisů do I. tříd. Nově podle §36 odst. 4 zmíněného zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápisy do I. tříd budou celorepublikově probíhat v dubnu. Termín zápisu v naší škole je ve středu 5.4.2017.

Zápisu v dubnu 2017 se bude týkat všech dětí narozených od 1.9.2010 do 31.8.2011, dále děti, kterým byl v r. 2016 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2012), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2011 do konce prosince 2011 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2012 do konce června 2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

 

Odklad:

Další změnu přináší změna §37 odst. 1 – o odklad zahájení povinné školní docházky je nyní možné požádat pouze v době zápisu dítěte – tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít, přesto však, vzhledem k objednacím lhůtám v ped. psych. poradnách (mnohdy 4 a více měsíců), důrazně doporučujeme se v případě, že předpokládáte žádost o odklad, objednat do poradny již nyní a pokud možno obě doporučení k žádosti o odklad podávané v dubnu již přiložit. V opačném případě bude nutné správní řízení o povolení odkladu přerušit a nepodařilo-li by se vám doporučení získat do konce července, nebylo by možné vhledem ke správním lhůtám, žádost vyřídit.

 

Bližší informace k zápisu budou zveřejněny v březnu 2017.

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 24 2017
Události vypršely

Leave a comment