Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Změny školního (klasifikačního) řádu a školního vzdělávacího programu od 1.2.2012

Změny klasifikačního řádu a ŠVP od 1.2.2012

Od 1.2.2012 vstupuje v platnost několik změn v oblasti školního vzdělávacího programu a školního řádu školy, konkrétně klasifikačního řádu, který je přílohou školního řádu.

 

Všechny aktuálně platné dokumenty najdete na webových stránkách školy:

1) klasifikační řád

https://www.zskrouna.cz/html/klasifikacnirad.htm

– upřesněna jsou pravidla hodnocení v některých vyučovacích předmětech

– nově se vkládají body:

1.9 Žáka 2. až 5. ročníku je možné za příslušné pololetí klasifikovat pouze tehdy, nepřesáhne-li jeho absence v odučených vyučovacích hodinách v příslušném vyučovacím předmětu 40 %.

1.10 Žáka 6. až 9. ročníku je možné za příslušné pololetí klasifikovat pouze tehdy, nepřesáhne-li jeho absence v odučených vyučovacích hodinách v v příslušném vyučovacím předmětu

a) ve vyučovacích předmětech matematika, český jazyk a cizí jazyk 30%

b) ve vyučovacích předmětech fyzika, chemie, zeměpis, dějepis a přírodopis 35%

c) v ostatních vyučovacích předmětech 40%

1.11 Nesplnění podmínek pro klasifikaci žáka za příslušné pololetí podle bodů 1.9 nebo 1.10 je závažnou objektivní příčinou, pro kterou nelze žáka za příslušné pololetí klasifikovat a dále se postupuje podle bodu 1.13, příp. 1.14

1.12 Nesplňuje-li žák podmínky podle bodů 1.9 nebo 1.10, avšak nepřesáhnou-li hodnoty absencí žáka dvojnásobků hodnot v těchto bodech uvedených, může ředitel školy v odůvodněných případech, zejména v případě dlouhodobého závažného onemocnění žáka, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, po projednání v pedagogické radě a mají-li příslušní vyučující dostatek podkladů pro klasifikaci v souladu s body 8.2.1 a 8.2.2 umožnit klasifikaci žáka.

 

Důvodem pro zapracování nejvyšší možné absence je skutečnost, že i v naší škole začínáme bojovat s velmi problematickou docházkou některých žáků, byť omlouvanou (krytou) jejich zákonnými zástupci. Přitom víme, že dodržování léčebného režimu „údajně“ nemocného žáka je přinejmenším podivné, stejně jako jsou podivné velmi časté jedno či dvoudenní absence, které se navíc vyskytují jen v určitých dnech.

Jsme si ale současně vědomi skutečnosti, že každý můžeme dlouhodobě onemocnět. To, aby tvrdost uvedených změn nedopadla na žáky, kteří mají skutečně závažné problémy, řeší bod 1.12.

 

2) školní vzdělávací program

https://www.zskrouna.cz/readarticle.php?article_id=152

změny jsou uvedeny v kapitole 17 – dodatky a přechodná ustanovení

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 30 2012
Expired!

Leave a comment