Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: zs_krouna@xaz.cz, 
https://www.zskrouna.cz

 

Š k o l n í   ř á d – Mateřská škola
Platnost ode dne: 24.3.2017
Účinnost ode dne: 1.9.2017
Zrušeno dne:  
   

 

 

 • 1 Práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 1. Děti mají právo
 2. a) na vzdělávání a školské služby v souladu s platnou legislativou,
 3. b) přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 4. c) přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem se vyjadřovat, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 5. Dítě má dále právo:
 6. a) na ochranu před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit,
 7. b) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 8. c) na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…),
 9. d) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …),
 10. e) být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem …),
 11. f) na poskytování poradenských služeb v rozsahu daném  platnou legislativou,
 12. g) na poskytování podpůrných opatření v případě speciálních vzdělávacích potřeb,
 13. h) na úpravu obsahu a forem vzdělávání v případě mimořádného nadání dítěte.
 14. Zákonní zástupci dítěte mají právo:
 15. a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 16. b) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 17. c) rozhodovat, kterých akcí pořádaných školou se dítě zúčastní,
 18. d) účastnit se vyhlášených školních akcí,
 19. e) přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 20. f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.
 21. Zákonní zástupci dětí jsou povinni
 22. a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy dle podmínek stanovených při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, případně za podmínek upravených pozdější dohodou nebo oznámením,
 23. b) na vyzvání ředitele školy nebo učitelky pověřené vedením MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 24. c) informovat školu o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání (např. o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, atd.),
 25. d) zákonný zástupce je povinen sledovat zdravotní stav dítěte a v případě, že by jeho zdravotní stav mohl ohrozit zdraví ostatních dětí v MŠ (např. šířením infekční nemoci) nepředávat dítě k předškolnímu vzdělávání. V zájmu předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění může škola v odůvodněných případech (například v případě důvodných pochybností o zdravotním stavu dítěte, v případě návratu dítěte po závažném onemocnění, v případě podezření, že dítě přišlo do styku se závažným infekčním onemocněním, atd.) kdykoliv požadovat doložení, že zdravotní stav dítěte neohrožuje zdraví ostatních dětí v MŠ. Nedoloží-li zákonný zástupce dítěte zdravotní způsobilost dítěte v přiměřené lhůtě (zpravidla do 3 vyučovacích dnů), nebude dítěti umožněna přítomnost v MŠ. V případě důvodného podezření na závažné ohrožení zdravotního stavu dětí v MŠ může škola odmítnout přítomnost dítěte v MŠ, dokud zákonný zástupce zdravotní způsobilost dítěte nedoloží. V případě návratu dítěte do MŠ po závažném onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví ostatních dětí, může škola požadovat doložení zdravotního stavu dítěte před opětovným zahájením docházky dítěte do MŠ.
 26. e) omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole a písemně udávat odchylky a změny v osobních údajích dítěte, kontaktních údajích jeho zákonných zástupců a způsobu docházky včetně časů příchodů a odchodů,
 27. f) oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluvit ho neprodleně,
 28. g) dohodnout způsob stravování na období nejméně 1 měsíce a hradit stravné v termínech stanovených vedoucí školního stravování,
 29. h) hradit úplatu za předškolní vzdělávání v termínech stanovených mateřskou školou, případně dle dohody s učitelkou pověřenou vedením mateřské školy (vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 30. i) předat dítě do mateřské školy v čase uvedeném při přijetí dítěte nebo v čase dohodnutém s pedagogickými pracovníky školy,
 31. j) vyzvednout dítě z mateřské školy v dohodnuté době nebo po výzvě ze strany školy bez zbytečného prodlení v případě, že se dítě nebude moci ze závažného důvodu (např. náhlé onemocnění, hygienický problém, atd.) dočasně předškolního vzdělávání účastnit,
 32. k) poskytovat dítěti podporu při plnění výchovně vzdělávacích úkolů a vytvářet mu podmínky pro jejich plnění,
 33. l) zajistit, aby dítě do mateřské školy přicházelo vhodně oblečené, vybavené pracovními pomůckami stanovenými školou a ve zdravotním a hygienickém stavu, který nebude ohrožovat ostatní děti ani zaměstnance, případně vybavení a zařízení školy.
 34. m) oznámit škole podání žádosti o odklad  zahájení povinné školní docházky, a to nejpozději do 30.4. příslušného roku,
 35. n) zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na nejméně 4 hodiny denně, začátek této doby je stanoven na 8.00 a minimální rozsah povinného předškolního vzdělávání je v době od 8.00 do 12.00.
 36. o) oznámit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku individuální vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou, případně během školního roku nejpozději ke dni zahájení individuálního vzdělávání,
 37. p) u dítěte s individuálním vzděláváním se dostavit dle výzvy školy k ověření znalostí a dovedností dítěte,
 38. q) v případě předem známé nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou požádat o jeho uvolnění; na 1 den uvolňuje dítě třídní učitel, na 2 a více dnů učitelka pověřená vedením mateřské školy; nedohodne-li se zákonný zástupce s tím, kdo dítě uvolňuje jinak, podává se žádost písemně; žádost se podává tomu, kdo dítě uvolňuje,
 39. r) v případě neplánované nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou oznámit škole důvody a předpokládanou dobu trvání nejpozději do 3 dnů; oznámení se provádí osobně, písemně, telefonicky, SMS nebo e-mailem.
 40. s) uvést důvody nepřítomnosti dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, do omluvného listu dítěte, který je uložen u třídní učitelky, a to nejpozději v den opětovného nástupu dítěte do MŠ, případně po dohodě s příslušným učitelem jiným způsobem,
 41. t) učitelka pověřená vedením mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je v tom případě povinen doložit tyto důvody do 3 dnů ode dne výzvy.
 42. Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informuje třídní učitelka učitelku pověřenou vedením školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.
 43. Neomluvenou absenci dítěte řeší učitelka pověřená vedením školy pohovorem se zákonným zástupcem. Při pokračující neomluvené absenci ředitel školy informuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte.
 44. Při vzájemném kontaktu se všechny zúčastněné strany řídí obecně platnými zásadami slušného chování.

 

 

 • 2 Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 1. Mateřská škola je dvoutřídní. Třídy se naplňují do počtu 28 dětí, o zařazení rozhoduje na návrh učitelky pověřené vedením mateřské školy ředitel školy.
 2. Provoz školy je po celý školní rok od 6:45 do 16:00 hodin, děti do školy přicházejí v době od 6.45 do 7.45; v případě polodenní docházky odchází v době od 12.00 do 12.30, v případě celodenní docházky odchází v době od 14.30 do 16.00; případná přerušení provozu jsou oznamována v souladu s platnou legislativou.
 3. Dítě bude při odchodu vydáno pouze zákonnému zástupci, případně jiné dospělé osobě, o jejíž identitě a oprávněnosti k vyzvednutí dítěte není pochyb. V případě, že zákonný zástupce dítěte požaduje umožnění odchodu dítěte ze školy s jinou dospělou nebo i nezletilou osobou, je povinen tuto svoji volbu škole předem písemně sdělit.
 4. V případě, že dítě nebude z mateřské školy oprávněnou osobou dle předchozího odstavce vyzvednuto do 16.00, zajistí škola dohled nad dítětem po dobu nejdéle dvou hodin, a to na náklady zákonného zástupce, který je povinen škole na její písemnou výzvu neprodleně uhradit veškeré prokazatelné náklady, které škole s dohledem vzniknou. Těmito náklady se rozumí zejména mzdové náklady, náklady spojené s pokusy o kontaktování osob oprávněných k vyzvednutí dítěte, náklady spojené s prodloužením provozní doby školy (například na vytápění atd.) a podobně. Nebude-li dítě vyzvednuto z mateřské školy ani v prodloužené lhůtě, kontaktuje škola příslušné orgány sociálně právní ochrany dítěte nebo policii a jim dítě následně předá. Tím však není dotčena povinnost zákonného zástupce škole na její písemnou výzvu neprodleně uhradit veškeré prokazatelné náklady s prodlouženým dohledem spojené.
 5. Stravování a pitný režim dětí se řídí platnými předpisy a provozním řádem školní jídelny – výdejny.
 6. Denní program organizuje škola podle platných učebních dokumentů a s ohledem na povětrnostní a další podmínky s cílem mimo jiné zajistit dětem dostatek pobytu na čerstvém vzduchu a klidný a nerušený odpočinek.
 7. Učitelé mateřské školy jsou povinni zajistit, aby dítě bez svolení neopustilo třídu, případně prostor, ve kterém se třída s učiteli nachází.
 8. Děti jsou učiteli mateřské školy vedeny k dodržování zásad slušného chování a stanovených pravidel. Zejména jsou vedeny:
 9. a) chovat se zdvořile ke všem zaměstnancům a dospělým osobám obecně a při setkání je zdravit,
 10. b) jednat přátelsky se svými spolužáky a kamarády, dávat dobrý příklad ostatním,
 11. c) přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem bránit nebo oznamovat šikanování, krádeže, vandalismus a jiné společensky nežádoucí jevy ve svém okolí,
 12. d) nemanipulovat s majetkem, pomůckami nebo finančními prostředky jiné osoby (dítěte nebo dospělé osoby) bez jejího souhlasu,
 13. f) respektovat pokyny pracovníků školy.
 14. Učitelé mateřské školy se při své práci řídí platnými předpisy a náplní práce, zejména zajišťují pestrost činností, respektují vývojová specifika předškolního věku (fyziologická, kognitivní, sociální, emocionální), dbají na estetické prostředí a na všestranné rozvíjení osobnosti dítěte, pracují s cílem upevnit a dále rozvíjet získané poznatky a vědomosti dítěte, atd.

 

 • 3 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana před sociálně nežádoucími jevy
 1. Za bezpečnost dětí ve škole odpovídá od příchodu dítěte až do jeho odchodu ze školy příslušný učitel mateřské školy. Okamžikem příchodu nebo odchodu se rozumí fyzické předání dítěte učiteli mateřské školy nebo naopak zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 2. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují v rámci svých povinností, svého funkčního postavení a své náplně práce všichni zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou, pokud vnitřní předpisy vydané ředitelem školy nestanovují jinak.
 3. Ochranu dětí před společensky nežádoucími jevy (např. projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí) zajišťují přiměřeně věku a rozumovým schopnostem dětí v rámci svých povinností, dále dle svého funkčního postavení a své náplně práce všichni zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou.
 4. Učitelé mateřské školy zajišťují poučení dětí o možných nebezpečných situacích a vedou děti k dovednostem se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty, nástroji a přístroji, kontakt se zvířaty, kontakt s cizími lidmi, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy); k poučení a prevenci učitelé mateřské školy využívají hry a další aktivity včetně praktických nácviků bezpečného chování v různých situacích.
 5. Dětem, zaměstnancům i zákonným zástupcům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v době provozu v areálu a prostorách školy a při akcích pořádaných školou.
 6. Projevy rasismu, šikanování a xenofobie jsou nepřípustné. Děti jsou s přihlédnutím k jejich věku a rozumovým schopnostem všemi pracovníky školy vedeny k tomu, aby nebezpečné jevy dokázaly identifikovat, v rámci svých možností se jim vyhnout, proti nim zasáhnout, případně o nich neprodleně informovat pracovníky školy, své zákonné zástupce nebo jiné jim blízké osoby.
 7. Zákonný zástupce je nad rámec svých povinností dle §1 tohoto školního řádu povinen:
 8. a) zajistit, aby dítě nedonášelo do školy drobné předměty, mince, pamlsky apod., které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví dítěte nebo ostatních dětí, a to například přímým zraněním, vdechnutím a podobně,
 9. b) fyzicky doprovázet dítě při veškerém pohybu v prostorách a v areálu školy a to až do okamžiku fyzického předání dítěte učiteli mateřské školy nebo od okamžiku fyzického převzetí dítěte od učitele mateřské školy,
 10. c) při pohybu v prostorách a v areálu školy se řídit pokyny pracovníků školy a ustanoveními školního řádu a dbát na bezpečnost dětí i svoji.
 11. Vjezd motorových vozidel do areálu MŠ je zakázán. Výjimky uděluje učitelka pověřená vedením MŠ.

 

 

 • 4 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a dalších osob
 1. V prostorách mateřské školy se děti přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem chovají ukázněně, nepoškozují stěny, nábytek ani ostatní zařízení a vybavení. Děti jsou všemi pracovníky školy vedeny ke svědomité péči o zapůjčené hračky a učební pomůcky, dále k tomu, že udržují své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a v pořádku a chrání majetek před poškozením.
 2. Opravu úmyslně poškozeného majetku jsou bez zbytečného odkladu povinni na vlastní náklady zajistit zákonní zástupci dítěte. Nestane-li se tak, bude oprava na jejich náklady zajištěna školou.
 3. Nalezené předměty děti i všechny další osoby pohybující se v prostorách školy předávají komukoliv ze zaměstnanců školy.
 4. Škola nepřebírá záruky za cenné předměty a peněžní částky uložené v šatnách školy, a to z důvodu jejich nepotřebnosti pro pobyt dítěte ve škole. Případnou ztrátu nebo poškození oděvů a obuvi ohlásí dítě nebo jeho zákonný zástupce neprodleně zaměstnancům školy. Na pozdější ohlášení škola nebere zřetel.

 

 

 • 5 Pravidla hodnocení dětí
 1. Výsledky předškolního vzdělávání dítěte a jeho pokrok dosažený v průběhu předškolního vzdělávání sledují a přiměřeně věku a schopnostem dítěte prostřednictvím záznamových archů o dítěti hodnotí všichni učitelé mateřské školy, a to v souladu s pravidly stanovenými ŠVP. Takto zjištěné podklady slouží učitelům mateřské školy při cílené individuální péči o děti.
 2. Zákonnému zástupci dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, předá učitelka pověřená vedením mateřské školy přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.
 3. V případě individuálního vzdělávání dítěte škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, a to:
 4. a) formou pohovoru s dítětem doplněného o ověření zvládnutí příslušných praktických dovedností.
 5. b) v termínu stanoveném učitelkou pověřenou vedením školy v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.
 6. V případě, že ze závažných důvodů nebude možné ověření dle předchozího odstavce provést, stanoví učitelka pověřená vedením školy náhradní termín ověření nejpozději do 30 dnů od původního termínu.
 7. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 8. Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
 9. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 • 6 Společná ustanovení
 1. Účast dítěte na předškolním vzdělávání je zpoplatněna úplatou za předškolní vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Bližší podrobnosti jsou určeny prováděcí směrnicí vydanou ředitelem školy
 2. Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
 3. a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 4. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 5. c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 6. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 7. Není-li v rozhodnutí uvedeno jinak, je vyloučení platné od následujícího dne, kdy bylo rozhodnutí předáno zák. zástupcům dítěte.
 8. Ustanovení odstavce 2 neplatí pro děti, které plní povinnou předškolní docházku.

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: zs_krouna@xaz.cz, 
https://www.zskrouna.cz

 

Š k o l n í   ř á d – Mateřská škola
Platnost ode dne: 19.9.2016
Účinnost ode dne: 1.10.2016
Zrušeno dne:  
   

 

 • 1 Práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 1. Děti mají právo
 2. a) na vzdělávání a školské služby v souladu s platnou legislativou,
 3. b) přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 4. c) přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem se vyjadřovat, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 5. Dítě má dále právo:
 6. a) na ochranu před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit,
 7. b) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 8. c) na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…),
 9. d) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …),
 10. e) být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem …).
 11. Zákonní zástupci dítěte mají právo:
 12. a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 13. b) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 14. c) rozhodovat, kterých akcí pořádaných školou se dítě zúčastní,
 15. d) účastnit se vyhlášených školních akcí,
 16. e) přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 17. f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.
 18. Zákonní zástupci dětí jsou povinni
 19. a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy dle podmínek stanovených při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, případně za podmínek upravených pozdější dohodou nebo oznámením,
 20. b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 21. c) informovat školu o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání (např. o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, atd.),
 22. d) zákonný zástupce je povinen sledovat zdravotní stav dítěte a v případě, že by jeho zdravotní stav mohl ohrozit zdraví ostatních dětí v MŠ (např. šířením infekční nemoci) nepředávat dítě k předškolnímu vzdělávání. V zájmu předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění může škola v odůvodněných případech (například v případě důvodných pochybností o zdravotním stavu dítěte, v případě návratu dítěte po závažném onemocnění, v případě podezření, že dítě přišlo do styku se závažným infekčním onemocněním, atd.) kdykoliv požadovat doložení, že zdravotní stav dítěte neohrožuje zdraví ostatních dětí v MŠ. Nedoloží-li zákonný zástupce dítěte zdravotní způsobilost dítěte v přiměřené lhůtě (zpravidla do 3 vyučovacích dnů), nebude dítěti umožněna přítomnost v MŠ. V případě důvodného podezření na závažné ohrožení zdravotního stavu dětí v MŠ může škola odmítnout přítomnost dítěte v MŠ, dokud zákonný zástupce zdravotní způsobilost dítěte nedoloží. V případě návratu dítěte do MŠ po závažném onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví ostatních dětí, může škola požadovat doložení zdravotního stavu dítěte před opětovným zahájením docházky dítěte do MŠ.
 23. e) omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole a písemně udávat odchylky a změny v osobních údajích dítěte, kontaktních údajích jeho zákonných zástupců a způsobu docházky včetně časů příchodů a odchodů,
 24. f) oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluvit ho neprodleně,
 25. g) dohodnout způsob stravování na období nejméně 1 měsíce a hradit stravné v termínech stanovených vedoucí školního stravování,
 26. h) hradit úplatu za předškolní vzdělávání v termínech stanovených mateřskou školou, případně dle dohody s učitelkou pověřenou vedením mateřské školy,
 27. i) předat dítě do mateřské školy v čase uvedeném při přijetí dítěte nebo v čase dohodnutém s učiteli školy,
 28. j) vyzvednout dítě z mateřské školy v dohodnuté době nebo po výzvě ze strany školy bez zbytečného prodlení v případě, že se dítě nebude moci ze závažného důvodu (např. náhlé onemocnění, hygienický problém, atd.) dočasně předškolního vzdělávání účastnit,
 29. k) poskytovat dítěti podporu při plnění výchovně vzdělávacích úkolů a vytvářet mu podmínky pro jejich plnění,
 30. l) zajistit, aby dítě do mateřské školy přicházelo vhodně oblečené, vybavené pracovními pomůckami stanovenými školou a ve zdravotním a hygienickém stavu, který nebude ohrožovat ostatní děti ani zaměstnance, případně vybavení a zařízení školy.
 31. Při vzájemném kontaktu se všechny zúčastněné strany řídí obecně platnými zásadami slušného chování.

 

 • 2 Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 1. Mateřská škola je dvoutřídní. Třídy se naplňují do počtu 28 dětí, o zařazení rozhoduje na návrh učitelky pověřené vedením mateřské školy ředitel školy.
 2. Provoz školy je po celý školní rok od 6:45 do 16:00 hodin, děti do školy přicházejí v době od 6.45 do 7.45; v případě polodenní docházky odchází v době od 12.00 do 12.30, v případě celodenní docházky odchází v době od 14.30 do 16.00; případná přerušení provozu jsou oznamována v souladu s platnou legislativou.
 3. Dítě bude při odchodu vydáno pouze zákonnému zástupci, případně jiné dospělé osobě, o jejíž identitě a oprávněnosti k vyzvednutí dítěte není pochyb. V případě, že zákonný zástupce dítěte požaduje umožnění odchodu dítěte ze školy s jinou dospělou nebo i nezletilou osobou, je povinen tuto svoji volbu škole předem písemně sdělit.
 4. V případě, že dítě nebude z mateřské školy oprávněnou osobou dle předchozího odstavce vyzvednuto do 16.00, zajistí škola dohled nad dítětem po dobu nejdéle dvou hodin, a to na náklady zákonného zástupce, který je povinen škole na její písemnou výzvu neprodleně uhradit veškeré prokazatelné náklady, které škole s dohledem vzniknou. Těmito náklady se rozumí zejména mzdové náklady, náklady spojené s pokusy o kontaktování osob oprávněných k vyzvednutí dítěte, náklady spojené s prodloužením provozní doby školy (například na vytápění atd.) a podobně. Nebude-li dítě vyzvednuto z mateřské školy ani v prodloužené lhůtě, kontaktuje škola příslušné orgány sociálně právní ochrany dítěte nebo policii a jim dítě následně předá. Tím však není dotčena povinnost zákonného zástupce škole na její písemnou výzvu neprodleně uhradit veškeré prokazatelné náklady s prodlouženým dohledem spojené.
 5. Stravování a pitný režim dětí se řídí platnými předpisy a provozním řádem školní jídelny – výdejny.
 6. Denní program organizuje škola podle platných učebních dokumentů a s ohledem na povětrnostní a další podmínky s cílem mimo jiné zajistit dětem dostatek pobytu na čerstvém vzduchu a klidný a nerušený odpočinek.
 7. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni zajistit, aby dítě bez svolení neopustilo třídu, případně prostor, ve kterém se třída s učitelkou nachází.
 8. Děti jsou pedagogickými pracovníky vedeny k dodržování zásad slušného chování a stanovených pravidel. Zejména jsou vedeny:
 9. a) chovat se zdvořile ke všem zaměstnancům a dospělým osobám obecně a při setkání je zdravit,
 10. b) jednat přátelsky se svými spolužáky a kamarády, dávat dobrý příklad ostatním,
 11. c) přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem bránit nebo oznamovat šikanování, krádeže, vandalismus a jiné společensky nežádoucí jevy ve svém okolí,
 12. d) nemanipulovat s majetkem, pomůckami nebo finančními prostředky jiné osoby (dítěte nebo dospělé osoby) bez jejího souhlasu,
 13. f) respektovat pokyny pracovníků školy.
 14. Pedagogičtí pracovníci se při své práci řídí platnými předpisy a náplní práce, zejména zajišťují pestrost činností, respektují vývojová specifika předškolního věku (fyziologická, kognitivní, sociální, emocionální), dbají na estetické prostředí a na všestranné rozvíjení osobnosti dítěte, pracují s cílem upevnit a dále rozvíjet získané poznatky a vědomosti dítěte, atd.

 

 • 3 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana před sociálně nežádoucími jevy
 1. Za bezpečnost dětí ve škole odpovídá od příchodu dítěte až do jeho odchodu ze školy příslušný učitel. Okamžikem příchodu nebo odchodu se rozumí fyzické předání dítěte učiteli školy nebo naopak zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 2. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují v rámci svých povinností, svého funkčního postavení a své náplně práce všichni zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou, pokud vnitřní předpisy vydané ředitelem školy nestanovují jinak.
 3. Ochranu dětí před společensky nežádoucími jevy (např. projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí) zajišťují přiměřeně věku a rozumovým schopnostem dětí v rámci svých povinností, dále dle svého funkčního postavení a své náplně práce všichni zaměstnanci školy, a to v souladu s platnou legislativou.
 4. Pedagogičtí pracovníci školy zajišťují poučení dětí o možných nebezpečných situacích a vedou děti k dovednostem se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty, nástroji a přístroji, kontakt se zvířaty, kontakt s cizími lidmi, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy); k poučení a prevenci pedagogičtí pracovníci školy využívají hry a další aktivity včetně praktických nácviků bezpečného chování v různých situacích.
 5. Dětem, zaměstnancům i zákonným zástupcům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v době provozu v areálu a prostorách školy a při akcích pořádaných školou.
 6. Projevy rasismu, šikanování a xenofobie jsou nepřípustné. Děti jsou s přihlédnutím k jejich věku a rozumovým schopnostem všemi pracovníky školy vedeny k tomu, aby nebezpečné jevy dokázaly identifikovat, v rámci svých možností se jim vyhnout, proti nim zasáhnout, případně o nich neprodleně informovat pracovníky školy, své zákonné zástupce nebo jiné jim blízké osoby.
 7. Zákonný zástupce je nad rámec svých povinností dle §1 tohoto školního řádu povinen:
 8. a) zajistit, aby dítě nedonášelo do školy drobné předměty, mince, pamlsky apod., které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví dítěte nebo ostatních dětí, a to například přímým zraněním, vdechnutím a podobně,
 9. b) fyzicky doprovázet dítě při veškerém pohybu v prostorách a v areálu školy a to až do okamžiku fyzického předání dítěte učiteli školy nebo od okamžiku fyzického převzetí dítěte od učitele školy,
 10. c) při pohybu v prostorách a v areálu školy se řídit pokyny pracovníků školy a ustanoveními školního řádu a dbát na bezpečnost dětí i svoji.
 11. Vjezd motorových vozidel do areálu MŠ je zakázán. Výjimky uděluje učitelka pověřená vedením MŠ.

 

 • 4 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a dalších osob
 1. V prostorách mateřské školy se děti přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem chovají ukázněně, nepoškozují stěny, nábytek ani ostatní zařízení a vybavení. Děti jsou všemi pracovníky školy vedeny ke svědomité péči o zapůjčené hračky a učební pomůcky, dále k tomu, že udržují své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a v pořádku a chrání majetek před poškozením.
 2. Opravu úmyslně poškozeného majetku jsou bez zbytečného odkladu povinni na vlastní náklady zajistit zákonní zástupci dítěte. Nestane-li se tak, bude oprava na jejich náklady zajištěna školou.